☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Wtorek 26.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Wniosek o pozwolenie na budowę obiektu budowlanego

KARTA USŁUGI
 
Wniosek o pozwolenie na budowę obiektu budowlanego
 
Podstawa prawna:
art. 28, 31, 32, 33, 34, 35, 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawa budowlanego
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Wniosek wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Wniosek jest przydzielany przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków formalnych organ wzywa Inwestora do uzupełnienia braków w terminie 14 dni po wpływie kompletnego wniosku. W przypadku stwierdzenia braków merytorycznych organ nakłada postanowieniem na Inwestora obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Znacznie usprawni postępowanie, podanie przez Inwestora na wniosku telefonu kontaktowego.
 
Wymagane dokumenty:
W przypadku pozwolenia na budowę:
 
- wniosek o pozwolenie na budowę

- informacje uzupełniające do ww. wniosku

- cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi oraz zaświadczeniem, o którym mowa w art. 12 ust. 7, aktualnym na dzień opracowania projektu;

- oświadczenie o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- oświadczenie projektanta dotyczące możliwości podłączenia projektowanego obiektu budowlanego do istniejącej sieci ciepłowniczej w związku ze złożonym wnioskiem o pozwolenie ma budowę
pdf WZÓR OŚWIADCZENIA

- dokumenty wymagane przepisami szczególnymi wymienione we wniosku
 
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej - opłata skarbowa od pozwolenia na budowę nowego obiektu budowlanego oraz urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym wynosi dla:
1. budynku przeznaczonego na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż rolnicza i leśna:
- za każdy m2 powierzchni użytkowej – 1 zł,
- nie więcej niż – 539 zł,
2. budynku służącego celom gospodarczym w gospodarstwie rolnym – 14 zł,
3. innego budynku – 48 zł,
4. budowli związanych z produkcją rolną – 112 zł,
5. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych, cieplnych oraz dróg, z wyjątkiem dróg dojazdowych, dojść do budynków i zjazdów z drogi – 2143 zł,
6. sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych, gazowych o długości do 1 km – 105 zł,
7. innych budowli – 155 zł,
8. urządzeń budowlanych związanych z obiektem budowlanym – 91 zł,
- opłata skarbowa od zatwierdzenia projektu budowlanego – 47 zł (art. 33 ust. 1 ustawy Prawo budowlane),
- opłata skarbowa od pozwolenia na rozbudowę (przebudowę) oraz remont obiektu budowlanego wynosi 50 % stawek określonych powyżej,
- opłata od pełnomocnictwa – 17 zł
 
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)
 
Zwalnia się z opłaty skarbowej pozwolenia na budowę:
1. Wydawane na skutek podań wnoszonych w sprawach budowy lub odbudowy obiektów budowlanych zniszczonych lub uszkodzonych wskutek działalności spowodowanej ruchem zakładu górniczego lub klęsk żywiołowych.
2. Budynków szkolnych oraz budynków przeznaczonych na cele naukowe, socjalne i kulturalne. Ponadto nie podlegają opłacie skarbowej zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego i zdrowia, a także wydawane dla jednostek budżetowych i jednostek samorządu terytorialnego.
 
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę budynku o funkcji mieszanej, przy obliczaniu opłaty skarbowej nie uwzględnia się powierzchni mieszkalnej tego budynku.
W przypadku wydawania pozwolenia na budowę obejmującego więcej niż jeden obiekt budowlany wymieniony w niniejszym ustępie, opłatę skarbową pobiera się od każdego obiektu odrębnie.
 
Czas załatwienia sprawy:
Bez zbędnej zwłoki, a w przypadkach szczególnie skomplikowanych – nie później niż w ciągu dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania. Do terminu nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa do dokonania określonych czynności, okresów zawieszeń postępowania oraz okresów spóźnień spowodowanych z winy strony, albo z przyczyn niezależnych od organu.
 
Dodatkowe informacje:
Inwestor może uzyskać informacje o prowadzonym postępowaniu administracyjnym osobiście lub telefonicznie u Inspektora prowadzącego sprawę, którego wskaże pracownik kancelarii Wydziału Architektoniczno–Budowlanego.
 
Ponadto organ informuje o możliwości dokonania zastrzeżenia informacji publicznej
Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-11-24 13:57:12)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-09-16 14:21:04)
 
 
liczba odwiedzin: 13583515

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X