☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Zgłoszenie rozbiórki

 
KARTA USŁUGI
 
Zgłoszenie rozbiórki
 
Podstawa prawna:
art. 31 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 260 ze zm.), czytaj dalej ustawy – Prawo budowlane.
 
Miejsce załatwienia sprawy:
Zgłoszenie wraz z załącznikami należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w kancelarii starostwa lub w filii Wydziału Architektoniczno - Budowlanego właściwej dla adresu planowanej inwestycji dla gmin Tarczyn, Konstancin-Jeziorna i Góra Kalwaria.
 
Sposób załatwienia sprawy:
Zgłoszenie jest przydzielane przez Naczelnika Wydziału do rozpatrzenia przez Inspektora Wydziału Architektoniczno-Budowlanego. W przypadku stwierdzonych braków w załączonej dokumentacji, organ postanowieniem nakłada na Inwestora obowiązek ich usunięcia w wyznaczonym terminie. Znacznie usprawni postępowanie, podanie przez zgłaszającego telefonu kontaktowego.
 
Wymagane dokumenty:
2. zgoda właściciela obiektu na przedmiotową rozbiórkę;
3. szkic usytuowania obiektu na kopii mapy zasadniczej lub jednostkowej;
4. opis określający rodzaj, zakres i sposób prowadzenia robót rozbiórkowych (mając na uwadze wskazanie sposobu zapewnienia bezpieczeństwa ludzi i mienia);
5. pozwolenia, uzgodnienia i opinie wymagane odrębnymi przepisami;
6. w przypadku działania przez pełnomocnika – załączyć pełnomocnictwo.
 
Opłaty:
Na podstawie ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1827 z późn. zm.):
- opłata od pełnomocnictwa - 17 zł,
- opłata od zaświadczenia - 17 zł (wydawane na wniosek Inwestora).
 
Organem podatkowym właściwym w sprawach opłaty skarbowej jest burmistrz.
Nr rachunku bankowego Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

 
Czas załatwienia sprawy:
Zgłoszenia należy dokonać minimum 21 dni przed zamierzonym terminem rozpoczęcia robót budowlanych. 
Do wykonania robót budowlanych można przystąpić, jeśli w terminie 21 dni od dnia skutecznego doręczenia (w przypadku nałożenia na inwestora obowiązku uzupełnienia w terminie 21 dni od upływu terminu na uzupełnienie, bądź uzupełnienia) organ nie wniósł sprzeciwu w drodze decyzji lub nie wydał decyzji nakładającej obowiązek uzyskania pozwolenia na rozbiórkę.
 
Dodatkowe informacje:
Inwestor może uzyskać informacje o stanie zaawansowania rozpatrywania zgłoszenia osobiście lub telefonicznie u Inspektora prowadzącego sprawę, którego wskaże pracownik kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego.
Art. 31 ust. 1 i 2 ustawy – Prawo budowlane stanowi że:
1. Pozwolenia nie wymaga rozbiórka:
- budynków i budowli – niewpisanych do rejestru zabytków oraz nieobjętych
ochroną konserwatorską – o wysokości poniżej 8 m, jeżeli ich odległość od
granicy działki jest nie mniejsza niż połowa wysokości;
- obiektów i urządzeń budowlanych, na budowę których nie jest wymagane
pozwolenie na budowę, jeżeli nie podlegają ochronie jako zabytki.
2. Rozbiórka obiektów budowlanych, o których mowa w ust.1 pkt 1, wymaga uprzedniego zgłoszenia właściwemu organowi, w którym należy określić rodzaj, zakres i sposób wykonania tych robót. Przepis art. 30 ust. 5 stosuje się odpowiednio.
W przypadku nie rozpoczęcia wykonania robót budowlanych przed upływem 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia, rozpoczęcie tych robót może nastąpić po dokonaniu ponownego zgłoszenia.
 
Wytworzył:
Sylwia Moszczyńska-Staś
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2006-11-24 15:09:10)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-04-15 09:50:13)
 
 
liczba odwiedzin: 13541581

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X