☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 24.04.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania - budowa drogi powiatowej nr 2811W i nr 2823W Konstancin- Jeziorna - Baniocha - Sierzchów - Czarny Las - Krępa, etap III

O B W I E S Z C Z E N I E
S t a r o s t y   P i a s e c z y ń s k i e g o
o w s z c z ę c i u   p o s t ę p o w a n i a   a d m i n i s t r a c y j n e g o 

Na podstawie art. 11 d ust.5 i 6 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U.z 2013 r., poz. 687 z późn.), oraz zgodnie z art. 10 § 1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013r.,poz.267 z późn.zm.)

zawiadamiam,

o wszczęciu postępowania administracyjnego, w sprawie wniosku z dnia 28.02.2014 r Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego reprezentowany przez Dyrektora Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie, o wydanie decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej, polegającej na budowie drogi powiatowej nr 2811W i nr 2823 W Konstancin- Jeziorna – Baniocha – Sierzchów – Czarny Las – Krępa, etap III (odcinek od drogi do wsi Mikówiec do Sierzchowa).

Obszar inwestycji obejmuje:
- nieruchomości z jedn. ew. 141801_05 Góra Kalwaria z obrębu 0019 Kąty oznaczone wg. katastru nieruchomości numerami: 365, 339, 276/5, 274/1, 274/2;
- nieruchomości z jedn. ew. 141801_05 Góra Kalwaria z obrębu 0038 Sierzchów, oznaczone wg. katastru nieruchomości numerami:101, 102, 100/3, 100/4, 96, 95/6, 95/7, 95/8, 95/9, 95/10, 95/11, 92/1, 92/2, 91/1, 91/3, 79, 78, 77, 82, 212/3, 212/4, 182/8, 182/7, 182/5, 182/4, 177/1, 177/2, 176/3, 176/5, 175/3, 175/4, 174, 173, 227, 220, 140/1, 140/6, 221/2, 200, 144, 91/5, 91/6, 181/13, 181/12, 72.

Zgodnie z art. 11 d ust. 9 i 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 687 z późń.zm.), z dniem ukazania się zawiadomienia, nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami. Czynność prawna dokonana z naruszeniem zakazu, o którym mowa w ust. 9 jest nieważna.

Stronami postępowania, w sprawie są - Inwestor, właściciel, użytkownicy wieczyści nieruchomości przewidzianych do realizacji inwestycji drogowej pn. „Budowa drogi powiatowej nr 2811W i nr 2823 W Konstancin- Jeziorna – Baniocha – Sierzchów – Czarny Las – Krępa, etap III ( odcinek od drogi do wsi Mikówiec do Sierzchowa).

Zgodnie z art. 10 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r.,poz. 267 z późń. zm.) organy administracji publicznej obowiązane są zapewnić stronom czynny udział w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem decyzji umożliwić im wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań. Akta sprawy znajdują się do wglądu w Referacie Architektoniczno- -Budowlanym Starostwa Powiatowego w  Górze Kalwarii, ul. 3-go Maja 10 (pokój Nr 18a w godzinach: pon. 800 – 1700, piątek 800 –1500, wtorek i czwartek 800 – 1200) oraz składać ewentualne uwagi i wnioski - na adres Referat Architektoniczno -Budowlany Starostwa Powiatowego w  Górze Kalwarii, ul. 3-go Maja 10 (05-530 Góra Kalwaria), w terminie 14 dni od daty opublikowania niniejszego obwieszczenia.

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U.z 2013 r.,poz.267), w przypadku zawiadomienia stron przez obwieszczenie, doręczenie uważa się za dokonane po upływie czternastu dni od dnia publicznego ogłoszenia.

Starosta Piaseczyński

Wytworzył:
Maria Wasilewska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-03-19 12:32:55)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2014-03-19 12:36:51)
 
 
ilość odwiedzin: 10268980

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X