☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o pozwoleniu na budowę - przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Zygmunta Sajny, Góra Kalwaria

OBWIESZCZENIE
DECYZJA NR 141/GK/2014

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2013r., poz.1409 z późn.zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.-Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r., poz. 267 z późn. zm), po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 28.03.2014r. (postanowienie z dnia 16.04.2014r., zawieszenie postępowania w dniu 30.04.2014r., podjęcie postępowania w dniu 02.06.2014r., uzupełnienie w dniu 02.06.2014r., obwieszczenie w dniu 02.06.2014r.)

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:

Inwestor:

Gmina Góra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Góra Kalwaria

Rodzaj zamierzenia budowlanego:

przebudowa drogi gminnej ul. Księdza Zygmunta Sajny

Adres inwestycji:

działki nr ew. 1,99,100,101,102,119,127/1,127/2 - obręb 01-01, Góra Kalwaria

działki nr ew. 1, 23, 28 – obręb 01-02, Góra Kalwaria,

działki nr ew. 27, 50 – obręb 7-01, Góra Kalwaria

Projektant:

 

mgr inż. Anna Utrata uprawnienia bud. nr ewid. Wa-788/93 do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej, w zakresie dróg wpisana do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr MAZ/BD/2198/02.

Sprawdzający:

 

tech. Piotr Wilczewski uprawnienia bud. nr ewid. St-165/87 do pełnienia samodzielnej funkcji projektanta w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg wpisany do Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa pod nr MAZ/BD/5800/01;

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:

- roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,

- przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy - Prawo budowlane,

- teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,

- inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,

2.Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy.

3. Terminy rozbiórki:

- istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: nie dotyczy.

- tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy .

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: nie dotyczy .

5. Inwestor jest zobowiązany:

- powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,

- przed rozpoczęciem robót budowlanych przebudować infrastrukturę teletechniczną kolidującą z projektowaną inwestycją (zgodnie z warunkami technicznymi nr DUU-E-C-14-015-LK wydanymi w dniu 17.02.2014r. przez Netię S.A.),

- przed rozpoczęciem robót budowlanych przebudować kanalizację deszczową kolidującą z projektowaną inwestycją (zgodnie z warunkami technicznymi nr 52/04/14 wydanymi w dniu 22.04.2014r. przez ZGK Sp. z o.o.)

6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:

- prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

 7.Inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości nr ew.: 1,99,100,101,102,119,127/1,127/2 - obręb 01-01, Góra Kalwaria, działki nr ew. 1, 23, 28 – obręb 01-02, Góra Kalwaria, działki nr ew. 27, 50 – obręb 7-01, Góra Kalwaria.

UZASADNIENIE

Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.4 i art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
- oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art.12 ust. 7 ustawy Prawo budowlane,
- informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art.42 ust.2 pkt 2 ustawy Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. W przypadku, gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.
4. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

 Otrzymują:
1. Gmina Góra Kalwaria
ul. 3-go Maja 10
05-530 Góra Kalwaria
2. A/a

Do wiadomości:
3. Piaseczyński Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
ul. Chyliczkowska 20a
05-500 Piaseczno
4. Tablica ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria
5. Tablica ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Piasecznie
6. Strona internetowa (www. piaseczno.pl)
7. Strona internetowa Urzędu Miasta i Gminy Góra Kalwaria

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-06-18 15:08:20)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2014-06-18 15:14:23)
 
 
ilość odwiedzin: 10370383

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X