☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o pozwoleniu na budowę - budowa parkingu z placem manewrowo-rozładunkowym wraz z infrastrukturą techniczną - kanalizacja deszczowa, Wólka Kosowska, gm. Lesznowola

Lesznowola, dnia 07.08.2014 r.

Starosta Piaseczyński
REFERAT w LESZNOWOLI
ul. Gminnej Rady Narodowej 60,
05-506 Lesznowola
nr rej. ARB-LR.6740.225.2014.KG 
 

DECYZJA NR 297 LR/2014

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane / Dz. U. z 2013 r., poz. 140 / oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /Dz. U. z 2013 r.,poz. 267 z późn. zm./,
po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 06.06.2014 r., 

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

 dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:

 

Inwestor:

GD II POLSKA Sp. z o.o.

ul. Nadrzeczna 16, 05-552 Wólka Kosowska

 

Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego:

Budowa parkingu z placem manewrowo-rozładunkowym wraz z infrastrukturą techniczną-kanalizacja deszczowa

Adres inwestycji:

działka nr ew. 63/3, 64/19, 117, 119, Wólka Kosowska, gm. Lesznowola

 

Kategoria:

XXII, XXVI

Projektant architektura

 

Sprawdzający architektura

 

Projektant instalacje sanitarne

 

Sprawdzający instalacje sanitarne

 

Projektant specjalność drogowa 

 

Sprawdzający specjalność drogowa

mgr inż. arch. Wojciech Dvorak upraw. budowlane. Nr SW-48/2008 w specjalności architektonicznej, członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewid SW-0157

mgr inż. arch. Zyta Samborska-Słowik upraw. budowlane. Nr KL 89/93 w specjalności architektonicznej, członek Świękokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewid SW-0067

mgr inż. Dorota Czapla upraw. budowlane. Nr SWK/0047/POOS/05 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewid SWK/IS/0290/05

inż. Monika Burczyn upraw. budowlane. Nr SWK/0134/PWOS/04 w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewid SWK/IS/0041/05

tech. Krzysztof Grosicki upraw. budowlane. Nr 24/80 w specjalności dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych członek Świętokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewid SWK/BD/0173/01

mgr inż. Sebastian Zatorski upraw. budowlane. Nr SWK/0143/POOD/09 w specjalności drogowej, członek Świękokrzyskiej Okręgowej Izby Architektów o numerze ewid SWK/BD/0020/10

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 2 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

 1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
  1) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
  2) teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
  3) inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,
  4) stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art.10 ustawy - Prawo Budowlane,
  5) przed przystąpieniem do robót budowlanych , w przypadku kolizji należy dokonać przebudowy urządzeń melioracyjnych zgodnie z przepisami prawa budowlanego,

 2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy
 3. Termin rozbiórki:
  1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania, nie dotyczy
  2) tymczasowych obiektów budowlanych, nie dotyczy
 4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie:
  1) prowadzić budowę pod nadzorem uprawnionego kierownika budowy,
  2) prowadzić budowę pod nadzorem uprawnionego inspektora nadzoru inwestorskiego, nie dotyczy
 5. Inwestor jest zobowiązany:
  1) zawiadomić właściwy organ nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy co najmniej 21 dni przed zamierzonym terminem przystąpienia do użytkowania,
  2) przed przystąpieniem do użytkowania obiektu uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie, nie dotyczy
 6. Kierownik budowy jest obowiązany prowadzić dziennik budowy oraz umieścić na budowie w widocznym miejscu tablicę informacyjną oraz ogłoszenie zawierające dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

oraz

inwestor oraz kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:

- działka nr ew. 63/3, 64/19, 117, 119, Wólka Kosowska, gm. Lesznowola 

UZASADNIENIE

Inwestor złożył 4 egzemplarze projektu budowlanego wraz z opiniami, uzgodnieniami oraz oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymaganiami art. 32 ust. 4 i art. 35 ust. 1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5, Warszawa, za moim pośrednictwem w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pouczenie:

 1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

 2. oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

 3. w przypadku ustanowienia nadzoru inwestorskiego – oświadczenie inspektora nadzoru inwestorskiego stwierdzające przyjęcie obowiązku pełnienia nadzoru inwestorskiego nad danymi robotami budowlanymi, a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy – Prawo budowlane,

 4. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy – Prawo budowlane,

 5. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

 6. W przypadku gdy uzyskanie pozwolenia na użytkowanie nie jest wymagane, do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

 7. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkowa kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy – Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.

 8. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stałą się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata. 

Otrzymują:

1. P. P. Dariusz Wembergier – Pełnomocnik Inwestora
ul. Nadrzeczna 16 lokal C35, hala 1, 05-552 Wólka Kosowska
2. GD POLSKA Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 16, 05-552 Wólka Kosowska
3. a/a

Do wiadomości:
4. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego, ul. Chyliczkowska 20A, 05-500 Piaseczno
5. Wójt Gminy Lesznowola, ul. Gminnej Rady Narodowej 60, 05-506 Lesznowola

Wytworzył:
Małgorzata Rostkowska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-08-11 10:35:44)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2014-08-11 10:48:20)
 
 
ilość odwiedzin: 10370243

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X