☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o pozwoleniu na budowę - budowa ulicy Cyraneczki na odcinku od ulicy Julianowskiej do ulicy Sybiraków, m. Julianów, gm. Piaseczno

DECYZJA NR 767/2014

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm./ oraz na podstawie art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm./

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 6 sierpnia 2014 r.

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:

Inwestor:

Powiat Piaseczyński

05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14

Nazwa i rodzaj zamierzenia budowlanego:

budowa ulicy Cyraneczki na odcinku od ulicy Julianowskiej do ulicy Sybiraków wraz z budową kanalizacji deszczowej, oświetlenia i instalacji teletechnicznej, monitoringu CCTV

Kat. obiektu bud.

XXV,XXVI

Adres inwestycji:

Julianów, działka nr ew.: 2/73 , gm. Piaseczno

Projektant branża drogowa:


tech. Piotr Wilczewski

upraw. bud. nr ew. St-165/87 w specjalności konstrukcyjno-inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych,

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ew. MAZ/BD/5800/01

Sprawdzający branża drogowa:


mgr inż. Wacław Olech

upraw. bud. nr ew. KBU1a-2126/980/66 w specjalności drogi

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ew. MAZ/BD/5794/01

Projektant branża sanitarna:


mgr inż. Wojciech Przybysz -Przybyszewski

upraw. bud. nr ew. St-122/75 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ew. MAZ/IS/0474/02

Sprawdzający branża sanitarna:


inż. Wojciech Dąbrowski

upraw. bud. nr ew. St-1612/73 w specjalności instalacji i urządzeń sanitarnych

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ew. MAZ/IS/3001/01

Projektant branża elektryczna::


tech. elektryk Jerzy Bichta

upraw. bud. nr ew. Wa-379/93 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej w zakresie sieci i instalacji elektrycznych, i urządzeń sanitarnych

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ew. MAZ/IE/0571/02

Sprawdzający branża elektryczna:


inż. Piotr Zieliński

upraw. bud. nr ew. MAP/0066/PWOE/03 bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych

członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o nr ew. MAZ/IE/0139/04

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust. 1 i 2 oraz art. 43 ust. 1 i 3 ustawy – Prawo budowlane:

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
1) roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno - budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
2) przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy - Prawo budowlane,
3) teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych - należy doprowadzić do porządku,
4) inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji przed ich zakryciem,

2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy

3. Terminy rozbiórki:
1) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: nie dotyczy
2) tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy

4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: nie dotyczy
5. Inwestor jest zobowiązany:
1) przed rozpoczęciem robót uzyskać pozwolenie czasowego zajęcia pasa drogowego,

6. Kierownik budowy jest obowiązany:
1) prowadzić dziennik budowy,

oraz

Inwestor oraz Kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości:

  1. działka nr ew.: 2/73 w Julianowie, gm. Piaseczno

 UZASADNIENIE

Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymaganiami określonymi w art. 32 ust.4 i art. 35 ust.1 ustawy Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji. 

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:

  1. oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,

  2. informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt 2 ustawy - Prawo budowlane.

2.Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.

3.. Do użytkowania obiektu można przystąpić po upływie 21 dni od dnia doręczenia do właściwego organu nadzoru budowlanego zawiadomienia o zakończeniu budowy, jeżeli organ w tym terminie nie wniesie sprzeciwu w drodze decyzji.

4.Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie zostanie rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata zgodnie z art. 37 ust. 1 ustawy- Prawo budowlane.

Otrzymują:

1. Danuta Goss - Pełnomocnik Inwestora
Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Piasecznie
ul. Kościuszki 9
05-500 Piaseczno
(decyzja+ 2 egz. projektu budowlanego)
2. a/a (decyzja+ 2 egz. projektu budowlanego) 

Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego (dec. ostateczna + 1 egz. projektu budowlanego)
ul. Chyliczkowska 20A
05-500 Piaseczno
2. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
ul. Kościuszki 5
05-500 Piaseczno

Wytworzył:
Julita Walczewska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-08-27 15:34:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2014-08-27 15:40:50)
 
 
ilość odwiedzin: 10370379

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X