☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 20.05.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Decyzja o pozwoleniu na budowę ciągu pieszo?rowerowego i zjazdów do posesji oraz przebudowę i budowę systemu odwadniającego - droga powiatowa nr 2813W na odcinku od ul. Starochylickiej do ul. Świstaka

DECYZJA NR 837/2014

Na podstawie art. 28, art. 33 ust. 1, ust. 4, art. 34 ust. 4 i art. 36 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane /tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z póź. zm./ oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity - Dz. U. z 2013r. poz. 267 z późn. zm./,

po rozpatrzeniu wniosku o pozwolenie na budowę z dnia 15.05.2014 r., (wezwanie z dnia 04.06.2014r., uzupełnienie w dniu 11.06.2014 r., zawiadomienie o wszczęciu postępowania z dnia 13.06.2014r., postanowienie z dnia 30.06.2014r., uzupełniono w dniu 27.08.2014r., zawieszenie postępowania w dniu 07.07.2014. przedłużenie zawieszenia postępowania w dniu 05.08.2014r., przedłużenie zawieszenia postępowania 20.08.2014r., podjęcie postępowania w dniu 02.09.2014r.)

zatwierdzam projekt budowlany i udzielam pozwolenia na budowę

dla zamierzenia budowlanego opisanego poniżej:

Inwestor:

Powiat Piaseczyński – Zarząd Dróg Powiatowych w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 9

 

Nazwa i rodzaj
zamierzenia budowlanego:

budowa ciągu pieszo–rowerowego i zjazdów do posesji oraz przebudowa i budowa systemu odwadniającego (przepustów oraz rowów odwadniających) w pasie drogi powiatowej nr 2813W na odcinku od ulicy Starochylickiej do ul. Świstaka w miejscowości Siedliska i Chylice, gm. Piaseczno

 

Adres inwestycji:

dz. nr ew.: 59, 10, 46, 47, 45/3, 49/4, 51, 56/7, Pólko PGR, gm. Piaseczno;

dz. nr ew.: 168/14, Chylice, gm. Piaseczno;

dz. nr ew.: 206/1, 35/1, 33/1, 31/8, 31/14, Siedliska, gm. Piaseczno;

Kategoria :

IV, XXVIII

Projektant

 

mgr inż. Jakub Krawczyk

upr. bud. MAZ/0353/POOD/08 w specjalności drogowej; członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ew. MAZ/BD/0117/09

Projektant

sprawdzający:

mgr inż. Zbigniew Dryzner

upr. bud. St-246/79 w specjalności konstrukcyjno – inżynieryjnej w zakresie dróg i lotniskowych dróg startowych oraz manipulacyjnych ; członek Mazowieckiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa o numerze ew. MAZ/BD/6552/03

z zachowaniem następujących warunków zgodnie z treścią art. 36 ust. 1, art. 42 ust.1, 2 oraz art.43 ust.1 i 3 ustawy - Prawo budowlane

1. Szczególne warunki zabezpieczenia terenu budowy i prowadzenia robót budowlanych:
a) roboty budowlane należy wykonać z obowiązującymi Polskimi Normami, warunkami techniczno–budowlanymi, przepisami bhp i ppoż. oraz nie naruszając praw osób trzecich,
b) przy wykonywaniu robót budowlanych stosować wyłącznie materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie w myśl art. 10 ustawy – Prawo budowlane,
c) teren objęty robotami należy zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, a po zakończeniu robót budowlanych – należy doprowadzić do porządku.
d) inwestycja podlega geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po zakończeniu robót budowlanych geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, przy czym obiekty lub elementy budowlane ulegające zakryciu podlegają inwentaryzacji
przed ich zakryciem,
2. Czas użytkowania tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy.
3. Termin rozbiórki:
a) istniejących obiektów budowlanych nieprzewidzianych do dalszego użytkowania: nie dotyczy.
b) tymczasowych obiektów budowlanych: nie dotyczy.
4. Szczegółowe wymagania dotyczące nadzoru na budowie: nie dotyczy.
5. Inwestor jest zobowiązany:
a) powierzyć kierownictwo budowy osobie posiadającej uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalności,
b) uzyskać ostateczną decyzję o pozwoleniu na użytkowanie.
6. Kierownik budowy (robót) jest obowiązany:
a) prowadzić dziennik budowy.
7. Inwestor oraz Kierownik budowy są zobowiązani zrealizować ustalenia zawarte w decyzjach, postanowieniach, opiniach, uzgodnieniach i warunkach technicznych, dotyczące przedmiotowego zamierzenia budowlanego, a nie będące w sprzeczności z niniejszą decyzją.

Obszar oddziaływania obiektu, o którym mowa w art. 28 ust. 2 ustawy – Prawo budowlane, obejmuje nieruchomości: dz. nr ew.: 59, 10, 46, 47, 45/3, 49/4, 51, 56/7, Pólko PGR; dz. nr ew.: 168/14, Chylice; dz. nr ew.: 206/1, 35/1, 33/1, 31/8, 31/14, Siedliska, gm. Piaseczno;

UZASADNIENIE

Odstępuje się od uzasadnienia decyzji zgodnie z art. 107 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r.- Kodeks postępowania administracyjnego /tekst jednolity - Dz. U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm./. Wobec zgodności wniosku o pozwolenie na budowę z wymaganiami określonymi w art. 32 ust. 4 i art. 35 ust. 1 ustawy - Prawo budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Mazowieckiego, Pl. Bankowy 3/5 w Warszawie, za moim pośrednictwem, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

Pouczenie:
1. Inwestor jest obowiązany zawiadomić o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych, na które jest wymagane pozwolenie na budowę, właściwy organ nadzoru budowlanego oraz projektanta sprawującego nadzór nad zgodnością realizacji budowy z projektem co najmniej na 7 dni przed ich rozpoczęciem, dołączając na piśmie:
- oświadczenie kierownika budowy (robót) stwierdzające sporządzenie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz przyjęcie obowiązku kierowania budową (robotami budowlanymi), a także zaświadczenie, o którym mowa w art. 12 ust. 7 ustawy - Prawo budowlane,
- informację zawierającą dane zamieszczone w ogłoszeniu, o którym mowa w art. 42 ust. 2 pkt. 2 ustawy – Prawo budowlane.
2. Inwestor może przystąpić do użytkowania obiektu przed wykonaniem wszystkich robót budowlanych pod warunkiem uzyskania pozwolenia na użytkowanie wydanego przez właściwy organ nadzoru budowlanego.
3. Przed wydaniem pozwolenia na użytkowanie obiektu właściwy organ nadzoru budowlanego przeprowadzi obowiązkową kontrolę budowy, zgodnie z art. 59a ustawy – Prawo budowlane. Wniosek o udzielenie pozwolenia na użytkowanie stanowi wezwanie właściwego organu do przeprowadzenia obowiązkowej kontroli.
4. Decyzja o pozwoleniu na budowę wygasa, jeżeli budowa nie została rozpoczęta przed upływem 3 lat od dnia, w którym decyzja ta stała się ostateczna lub budowa została przerwana na czas dłuższy niż 3 lata.

Otrzymują:
1. Powiat Piaseczyński – Zarząd Dróg Powiatowych
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 9
(1 egz. decyzji + 2 egz. projektu budowlanego)
2. Strony wg odrębnego załącznika
3. Tablica ogłoszeń tutejszego Starostwa
4. Tablica ogłoszeń Gminy Piaseczno
5. Strona BIP Powiatu Piaseczyńskiego
6. a/a – Starostwo Powiatowe w Piasecznie
(1 egz. decyzji + 1 egz. projektu budowlanego)

Do wiadomości:
1. Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego
05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 20A
(1egz. decyzji ostatecznej + 1 egz. projektu budowlanego)
2. Burmistrz Miasta i Gminy Piaseczno
05-500 Piaseczno, ul. Kościuszki 5
(1 egz. decyzji)

Wytworzył:
Anna Zubala
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-09-08 09:01:26)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2014-09-08 10:35:15)
 
 
ilość odwiedzin: 10370221

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X