☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o niepełnosprawności

Piaseczno, dnia 28.10.2014r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14 

Podinspektor w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o Niepełnosprawności. Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 20.10.2014r. Pani Klaudia Pasynek z Piaseczna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku. 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Jan Dąbek

Piaseczno, dnia 08.10.2014r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (1 etat) w Powiatowym Zespole ds. orzekania o niepełnosprawności

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Klaudia Pasynek

up. STAROSTY
Tomasz Józefowicz
Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich Organizacji i Kadr

STAROSTA PIASECZYŃSKI

OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (1 etat) w Powiatowym Zespole ds. Orzekania o niepełnosprawności

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe: medyczne lub okołomedyczne,
d) umiejętność pracy na komputerze ( Microsoft Office),
e) min. 3 miesiące doświadczenia w pracy w administracji publicznej.

2) Wymagania dodatkowe:
a) znajomość ustawy o samorządzie powiatowym,
b) znajomość ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz  o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych,

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przyjmowanie wniosków o wydanie:
- orzeczenia o niepełnosprawności,
- orzeczenia o stopniu niepełnosprawności,
- legitymacji osoby niepełnosprawnej,
- karty parkingowej,
b) rejestracja wniosków w rejestrach papierowych i w systemie EKSMOoN ,
c) przygotowywanie kserokopii druków ocen członków składów orzekających,
e) przygotowywanie korespondencji (pisma wychodzące i przychodzące).

4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokument poświadczający wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) dokument poświadczający wymagane doświadczenie pracy,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie lub dokument poświadczający umiejętność pracy na komputerze (Microsoft Office),
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. O ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn. zm)”.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik  zatrudnienia osób niepełnosprawnych  w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 3 października 2014 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Orzecznictwie. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.

w/z STAROSTY
dr Marek Gieleciński
WICESTROSTA

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-09-16 15:39:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2014-10-29 09:10:22)
 
 
ilość odwiedzin: 10813991

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X