☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

 

Piaseczno, 09.01.2015r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Wydział Geodezji i Katastru

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale GEK. Na w/w stanowisko nie został wybrany żaden kandydat .

Uzasadnienie:

Nabór został unieważniony bez podania przyczyny.

Podstawa prawna: § 11 Regulaminu w sprawie trybu i zasad przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

 

Z up. STAROSTY

Tomasz Józefowicz

Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich, Organizacji i Kadr

Piaseczno, dnia 08.12.2014 r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (1 etat) – Wydział Geodezji i Katastru

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Agnieszka Piotrowska

2

Daniel Siemiątkowski

z up. STAROSTY

Tomasz Józefowicz
Naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich Organizacji i Kadr

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i kartografia,
e) min. roczne doświadczenie w pracy w geodezji i kartografii,
f) umiejętność obsługi oprogramowania w zakresie ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i  graficzna).

2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność rozwiązywania problemów i myślenie analityczne,
b) radzenie sobie z niejednoznacznością,
c) łatwość podejmowania decyzji,
d) uprawnienia, studia podyplomowe, kursy specjalistyczne z zakresu gleboznawczej klasyfikacji gruntów.
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie spraw, w tym wydawanie decyzji i postanowień z zakresu ustawy z dnia 03.02.1995r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych w zakresie zadań starosty,
b) prowadzenie spraw, w tym wydawanie decyzji i postanowień z zakresu ustawy z dnia 17.05.1989 r. prawo geodezyjne i kartograficzne oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 12.09.2012r. w sprawie gleboznawczej klasyfikacji gruntów,
c) przygotowywanie opinii ( postanowień, decyzji) , o których mowa w art.53 ust.1 ustawy z dnia 27.03.2003 r. o  planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w zakresie ochrony gruntów rolnych,
d) prowadzenie spraw bieżących, w tym udzielanie odpowiedzi na pisma, wyjaśniania, udział w czynnościach wyłożenia operatu gleboznawczej klasyfikacji gruntów do publicznego wglądu, wizji terenowych dot.: gleboznawczej klasyfikacji gruntów, włączeń gruntów z produkcji rolnej, rekultywacji i zagospodarowania gruntów,
e) sporządzanie wykazów, zestawień dla organów administracji publicznej,
f) przygotowywanie przetargów na udzielenie zamówień publicznych.

4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie w  pracy,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie lub dokument poświadczający umiejętność obsługi oprogramowania w zakresie ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna),
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. Nr 223, poz. 1458 z późn.zm)”.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 28 listopada 2014 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w GEK. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Jan Dąbek

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2014-11-14 12:49:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-01-09 14:28:42)
 
 
ilość odwiedzin: 10813743

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X