☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

Piaseczno, dnia 31.03.2015 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu. Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 30.03.2015 r. Pani Magdalena Markuszewska z Piaseczna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się najwyższą wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 19.02.2015 r.

 

LISTA KANDYDATÓW SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

W NABORZE NA STANOWISKO

NACZELNIKA WYDZIAŁU PROMOCJI, KULTURY I SPORTU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 4 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Magdalena Markuszewska

2

Marek Milewski

3

Greta Sobolewska

4

Sławomir Stoczyński

 

WICESTAROSTA PIASECZYŃSKI
Arkadiusz Strzyżewski

 

 
Starosta Piaseczyński
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy:
Naczelnik Wydziału Promocji, Kultury i Sportu
 
Nazwa i adres jednostki: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe I lub II stopnia - odpowiedniej specjalności umożliwiające wykonywanie
zadań na stanowisku,
2) staż pracy min. 5 lat,
3) doświadczenie zawodowe minimum 3 lata w zakresie działań promocyjnych, marketingowych lub w zakresie turystyki regionu,
4) niekaralność, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
5) obywatelstwo polskie,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
7) obsługa komputera w zakresie MS Office oraz Internetu.
2. Wymagania dodatkowe:
1) umiejętność redagowania informacji prasowych i tekstów promocyjnych,
2) kreatywność, samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i dyspozycyjność,
3) odpowiedzialność, odporność na stres i wysoka kultura osobista,
4) znajomość i doświadczenie w zakresie nowoczesnych technik i narzędzi promocji,
5) znajomość walorów przyrodniczych, turystycznych i historycznych regionu oraz jego specyfiki,
6) znajomość przepisów ustaw:
- o samorządzie powiatowym,
- o finansach publicznych, 
- prawo zamówień publicznych,
- kodeks postępowania administracyjnego,
- o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,
- o działalności pożytku publicznego,
- o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej,
- o bibliotekach,
- o sporcie,
7) znajomość programów graficznych, umiejętność obróbki i robienia zdjęć będzie dodatkowym atutem.
 
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą:         
1) kierowanie pracą Wydziału Promocji, Kultury i Sportu,
2) kreowanie bieżących działań związanych z promocją powiatu,
3) nadzór nad przygotowaniem wydawnictw oraz innych materiałów informacyjnych i reklamowych promujących powiat, w tym współpraca z lokalną prasą,
4) opracowywanie kalendarza imprez lokalnych i jego promocja,
5) współpraca i koordynacja działalności jednostek organizacyjnych powiatu, instytucji i organizacji pozarządowych w zakresie organizacji imprez kulturalnych, turystycznych i sportowych na terenie powiatu,
6) współpraca przy projektach promujących region,
7) współpraca z mediami, innymi jednostkami samorządu terytorialnego, jednostkami i wydziałami powiatu oraz kierownictwem,
8) reprezentowanie powiatu na uroczystościach gminnych, powiatowych i ponadlokalnych,
9) wykonywanie działań wynikających z ustaw: o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, o działalności pożytku publicznego, o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, o bibliotekach i sporcie.
 
4.  Warunki pracy: 
Praca w pełnym wymiarze czasu pracy, duża dyspozycyjność, docelowo umowa o pracę na czas nieokreślony.
 
5. Wymagane dokumenty:
1)  życiorys (CV), 
2) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
3) opracowanie zawierające pomysł kandydata na promocję powiatu piaseczyńskiego (maksymalnie 10 000 znaków ze spacjami),
4) kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
5) kopie świadectw pracy lub innych dokumentów potwierdzających staż pracy i posiadane doświadczenie zawodowe,
6) kopie dokumentów potwierdzających posiadanie dodatkowych kwalifikacji,
7) oświadczenie kandydata  o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia na stanowisku kierowniczym,
8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office oraz Internetu,
10) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie jego danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r . poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne umieszczone w kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru  na stanowisko Naczelnika Wydziału Promocji, Kultury i Sportu” należy składać w terminie do dnia 16 lutego 2015 r.  siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie lub przesłać pocztą na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, 05-500 Piaseczno, ul. Chyliczkowska 14.
 
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Tomasz Józefowicz
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-02-02 10:47:53)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-04-01 13:43:52)
 
 
ilość odwiedzin: 10813717

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X