☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor - 1 etat - w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem (RIM) - Referat przygotowania i realizacji inwestycji w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, 24.03.2015 r.
 
LISTA KANDYDATÓW 
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno
 
stanowisko  - Inspektor
Wydział Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem
 
informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji nie zakwalifikował się żaden kandydat spełniający wymagania formalne określone 
w ogłoszeniu.
 
CZŁONEK ZARZĄDU 
Ksawery Gut
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Inspektor – 1 etat - w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem (RIM) – Referat przygotowania i realizacji inwestycji w Starostwie Powiatowym w Piasecznie     
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe kierunkowe: budownictwo ogólne, drogowe, architektura
d) znajomość ustawy Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administrcayjnego,
e) min 3 lata stażu pracy,
f) min. 2 lata pracy w jednostkach administracji publicznej,
g) doświadczenie w prowadzeniu procesu inwestycyjnego w zakresie budownictwa ogólnego i drogowego,
h) Prawo jazdy min. kat. B
i) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE (World, Excel, Power Point), Internet.
 
2) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) Planowanie i przygotowywanie inwestycji do realizacji, w tym nadzór nad pracami projektowymi.
b) Kontrola i nadzór inwestycji także pod względem rzeczowo-finansowym.
c) Nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przewidzianych w budżecie.
d) Analiza kosztorysów inwestorskich i ofertowych.
e) Opracowywanie harmonogramu realizacji inwestycji
f) Udział w czynnościach związanych z procedurą zamówień publicznych:
- uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
- weryfikacja ofert,
- opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia.
g) Sporządzanie sprawozdań.
 
3) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) 
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy i posiadanie prawa jazdy,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r.,  poz. 1182) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.  2014 r., poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku inspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 15.03.2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w RIM.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
WOJCIECH OŁDAKOWSKI
Wytworzył:
Tomasz Józefowicz
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-02-27 18:11:18)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-03-24 12:38:09)
 
 
ilość odwiedzin: 10813712

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X