☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referent - 1 etat - w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem (RIM) - Referat przygotowania i realizacji inwestycji w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

 

 Piaseczno, dnia 31. 03.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

Referent

w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Referenta w Wydziale RIM. Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 30.03.2015 r. Pan Grzegorz Wójcik z Gruszczyna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na tym stanowisku .

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 23.03.2015 r.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

stanowisko - Referent

Wydział Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone

w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Grzegorz Wójcik

z up. STAROSTY
Tomasz Józefowicz
Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich, Organizacji i Kadr

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Referent - 1 etat - w Wydziale Rozwoju Infrastruktury i Gospodarowania Mieniem (RIM) - Referat przygotowania i realizacji inwestycji w Starostwie Powiatowym w Piasecznie      
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie minimum średnie: budownictwo ogólne, drogowe,architektura, administracja publiczna
d) znajomość ustawy Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
e) min 2 lata stażu pracy,
f) min. 1 rok pracy w jednostkach administracji publicznej.
 
2) Wymagania dodatkowe::
a) prawo jazdy min. kat.B
b) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE (World, Excel, Power Point), Internet.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) Przygotowywanie dokumentów  inwestycyjnych.
b) Redagowanie pism, umów, wniosków i innej korespondencji wydziałowej.
c) Sporządzanie zestawień środków finansowych przewidzianych w budżecie Powiatu.
d) Analiza kosztorysów inwestorskich i ofertowych.
e) Opracowywanie harmonogramów realizacji inwestycji
f) Udział w czynnościach związanych z procedurą Zamówień Publicznych:
- uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
- weryfikacja ofert,
- opracowywanie opisu przedmiotu zamówienia.
g) Sporządzanie sprawozdań.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) 
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r.,  poz. 1182) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U.  2014 r., poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku referenta występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 15.03.2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Referenta w RIM.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
WOJCIECH OŁDAKOWSKI
Wytworzył:
Tomasz Józefowicz
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-02-27 18:22:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-04-01 12:19:55)
 
 
ilość odwiedzin: 10813862

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X