☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

 

Piaseczno, dnia 16.04.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Naczelnik w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Naczelnika Wydziału ARB. Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 15.04.2015r. Pani Sylwia Moszczyńska-Staś z Warszawy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się najwyższą wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Naczelnik (1 etat) – Wydział Architektoniczno-Budowlany


Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 5 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Sameh Abu Mizer

2

Jacek Jarosz

3

Danuta Kamińska

4

Sylwia Moszczyńska-Staś

5

Zbigniew Wieczorek

z up. STAROSTY
Tomasz Józefowicz
Naczelnik Wydziału Spraw
Obywatelskich Organizacji i Kadr

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Naczelnik Wydziału Architektoniczno-Budowlanego w Starostwie Powiatowym w Piasecznie      
 
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe kierunkowe,
d) profil wykształcenia: budownictwo, architektura, inżynieria środowiska, urbanistyka,
e) znajomość prawa budowlanego, umiejętność czytania planów przestrzennych i dokumentacji projektowej,
f) min. 5 lat stażu  pracy w  organach administracji publicznej (architektura i budownictwo lub nadzór budowlany),
h) umiejętność pracy na komputerze
 
2. Wymagania dodatkowe:
umiejętność kierowania  zespołem ludzi, sumienność i odpowiedzialność.
 
3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) kierowanie pracą Wydziału ARB,
b) przygotowywanie projektów opinii do studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oraz do miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
c) nadzorowanie wykonywanych prac,
d) obsługa interesantów,
e) zapewnienie terminowości wykonywania prac,
f) sporządzanie sprawozdań,
g) dokonywanie podziału pracy,
h) przygotowywanie spraw  na posiedzenia Zarządu Powiatu,
i) rozpatrywanie wniosków pozwoleń na budowę, zgłoszeń
j) wydawanie decyzji administracyjnych, postanowień, wezwań, zaświadczeń.
    
4. Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów poświadczających wykształcenie i jego profil,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagany staż pracy,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni  praw  publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o  pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014r., poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Naczelnika Wydziału ARB  występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14 w terminie do dnia 15.03.2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Naczelnika  Wydziału ARB. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
    
STAROSTA PIASECZYŃSKI
WOJCIECH OŁDAKOWSKI
Wytworzył:
Tomasz Józefowicz
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-02-27 18:38:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-04-16 15:07:25)
 
 
ilość odwiedzin: 10813905

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X