☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 17.01.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego

KARTA USŁUGI

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA WYKONYWANIE ZAWODU PRZEWOŹNIKA DROGOWEGO

Podstawa prawna:
- Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,  poz. 58.)
- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 1071/2009 z dnia 21 października 2009 r. ustanawiające wspólne zasady dotyczące warunków wykonywania zawodu przewoźnika drogowego i uchylające dyrektywę Rady 96/26/WE (Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 300/51 z dnia 14.11.2009 r.)
- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz.U. z 2013 r. poz. 713).
- Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz.2096).

Miejsce złożenia dokumentów:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 82

Przyjęcia interesantów:
poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

Wymagane dokumenty:
pdf Wniosek

Załączniki:
pdf oświadczenie osoby zarządzającej transportem, lub osoby uprawnionej na podstawie umowy do wykonywania zadań zarządzającego transportem

- kopia certyfikatu kompetencji zawodowych,
- oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej
- oświadczenie dotyczące kierowców
- wykaz pojazdów
- informacja z Krajowego Rejestru Karnego o niekaralności za przestępstwa w dziedzinach  określonych  w art. 6 ust. 1 lit. A rozporządzenia (WE) 1071/2009 przedsiębiorcy/ wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/ oraz osoby zarządzającej transportem  
- oświadczenie o niekaralności przedsiębiorcy/ wszystkich osób uprawnionych do reprezentacji według KRS/i osoby zarządzającej transportem,
- dokumenty potwierdzające posiadanie odpowiedniej zdolności finansowej (zgodnie z art. 7 rozporządzenia (WE) nr 1071/2009),
      - 9000 euro – na pierwszy pojazd,
      - 5000 euro na każdy następny,
- roczne sprawozdanie finansowe za poprzedni rok.

W drodze odstępstwa organ może zgodzić się lub wymagać, aby przedsiębiorca wykazał swoją zdolność finansową za pomocą zabezpieczenia, takiego jak:
pdf gwarancja bankowa,
- ubezpieczenie w tym ubezpieczenie odpowiedzialności zawodowej,
- dowód uiszczenia opłaty za wydanie zezwolenia i wypisów

pdf oświadczenie dotyczące bazy eksploatacyjnej,
pdf oświadczenie dotyczące kierowców,

- wydruk z CEIDG lub KRS,

pdf wykaz pojazdów,
pdf wiadczenie o niekaralności,

Opłaty:

Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki morskiej z dnia 6 sierpnia 2013 r. w sprawie wysokości opłat za czynności administracyjne związane z wykonywaniem przewozu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu kompetencji zawodowych (Dz. U.z 2013 r. poz.916)
- opłata za udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego w zakresie przewozu osób lub rzeczy wynosi – 1000 zł
- w przypadku zgłoszenia we wniosku o udzielenie zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego jednego lub więcej niż jednego pojazdu, pobiera się jedną opłatę powiększoną o 10% tej opłaty za każdy pojazd
- za wydanie wypisu z zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego na każdy pojazd zgłoszony we wniosku o udzielenie zezwolenia pobiera się opłatę w wysokości 1% opłaty, stanowiącej podstawę dla obliczania.

Opłaty można dokonać w kasie banku w Wydziale Komunikacji i Transportu lub przelać na konto:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno,
Nr konta: 62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości - 17 zł (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) należy przelać na konto:
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226

Przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs opublikowany w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z pierwszego dnia roboczego października.

Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2200):
- przewoźnik drogowy jest obowiązany zgłaszać na piśmie lub w postaci dokumentu elektronicznego organowi, który udzielił zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji wspólnotowej, zmiany danych, o których mowa w art. 7a - nie później niż w terminie 28 dni od dnia ich powstania.

Jeżeli zmiany obejmują dane zawarte w zezwoleniu na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego lub licencji, przedsiębiorca jest obowiązany wystąpić z wnioskiem o zmianę treści zezwolenia lub licencji.
pdf wniosek o zmianę treści zezwolenia lub licencji

Tryb odwoławczy:
Odwołanie wnosi się do Samorządowego kolegium odwoławczego w Warszawie, ul. Kielecka 44, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od doręczenia decyzji stronie.

Wytworzył:
Magdalena Wiśniewska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-03-11 08:28:35)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2020-10-14 12:49:02)
 
 
liczba odwiedzin: 13541644

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X