☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 27.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Specjalista do spraw programów - stażysta lub specjalista do spraw programów w Centrum Aktywizacji Zawodowej w Piasecznie

INFORMACJA O WYNIKU NABORU

NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

Specjalista do spraw programów – stażysta,

Specjalista do spraw programów

w Centrum Aktywizacji Zawodowej

Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie

05-500 Piaseczno, ul. Szkolna 20

 

Na podstawie art. 15 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. z 2014r. poz. 1202) informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na powyższe wolne stanowisko urzędnicze finansowane ze środków Funduszu Pracy w ramach art. 9 ust. 2d ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dz. U. z 2015r. poz. 149) nie został wybrany żaden kandydat do zatrudnienia.

 

Uzasadnienie:

Na ogłoszenie o naborze na powyższe stanowisko do dnia 30 kwietnia wpłynęło 9 ofert.

Komisja rekrutacyjna po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych z kandydatami spełniającymi wymagania zarekomendowała do zatrudnienia 4 osoby, które osiągnęły największą ilość punktów. W wyniku dalszych rozmów żadna z wymienionych osób nie mogła podjąć zatrudnienia w terminie 01.07.2015r.

W związku z powyższym będzie ogłoszony kolejny nabór na ww. stanowisko.

 

 
 
Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie
05-500 Piaseczno, ul. Szkolna 20
 
DYREKTOR POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PIASECZNIE
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
SPECJALISTY DO SPRAW PROGRAMÓW – STAŻYSTY 
lub SPECJALISTY DO SPRAW PROGRAMÓW
W CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ
 
Liczba i wymiar etatu - 1 (pełny etat)
 
1. Wymagania niezbędne:
 
1.1 obywatelstwo polskie lub obywatelstwo Unii Europejskiej bądź obywatelstwo innego państwa, które na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terenie Rzeczypospolitej Polskiej oraz posiada znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej;
1.2 pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
1.3 w zakresie kwalifikacji:
1.3.1 specjalista do spraw programów – stażysta – wykształcenie co najmniej średnie – minimum roczny udokumentowany staż pracy lub wykształcenie wyższe – staż pracy nie wymagany,                                    
1.3.2 specjalista do spraw programów – wykształcenie wyższe, udokumentowany rok stażu pracy w zakresie przygotowania,  realizacji i oceniania realizacji programów rynku pracy;
1.4 doświadczenie zawodowe w zakresie zarządzania, przygotowania lub realizacji projektów  współfinansowanych ze środków EFS w ramach programu POKL.
 
2. Wymagania dodatkowe:
 
2.1 kierunek wykształcenia: stosunki międzynarodowe, administracja, zarządzanie, prawo, ekonomia;
2.2 biegła obsługa komputera m. in. w zakresie MS Office;
2.3 znajomość przepisów Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz aktów wykonawczych, Ustawy o finansach publicznych, Ustawy o ochronie danych osobowych;
2.4 znajomość wytycznych i generatorów związanych z wnioskowaniem o dofinansowanie projektów  współfinansowanych z EFS w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020;
2.5 umiejętność interpretacji przepisów, analitycznego myślenia, pracy w zespole.
 
3. Zakres  zadań wykonywanych na stanowisku:
 
3.1 przygotowanie dokumentacji aplikacyjnej o dofinansowanie projektów ze środków EFS zgodnie z wytycznymi ( w tym praca w generatorze wniosków aplikacyjnych);
3.2 sporządzanie wniosku o płatność m. in. w zakresie przepływu uczestników projektów, harmonogramu działań, trudności związanych z realizacją projektów, postępem finansowym realizacji projektów (w tym praca w generatorze wniosków płatniczych);
3.3 promocja projektów oraz rozpowszechnianie informacji o naborach wniosków od osób bezrobotnych i pracodawców;
3.4 przygotowywanie wzorów dokumentów dla uczestników projektów;
3.5 wprowadzanie i przetwarzanie danych uczestników projektów, pracodawców objętych wsparciem;
3.6 monitoring oraz nadzór merytoryczny realizacji projektów dot. ilości skierowanych osób w ramach zaplanowanych form oraz budżetu;
3.7 reagowanie na potrzebę ewentualnych zmian w projektach oraz  dokonywanie ich w dokumentacji (wprowadzanie zmian we wniosku o dofinansowanie projektu, przygotowanie dokumentacji);
3.8 sporządzanie listy beneficjentów ostatecznych;
3.9 sporządzanie końcowego rozliczenia projektu, po zaakceptowaniu wniosku o płatność za miesiąc grudzień;
3.10 współpraca z Instytucją Pośredniczącą w zakresie wnioskowania i realizacji projektu;
3.11 znajomość i śledzenie zmian dokumentów związanych z realizacją projektu: dokumentacji, instrukcji,  wytycznych;
3.12 obsługa systemu teleinformatycznego Syriusz;
3.13 sporządzanie informacji i analiz dla potrzeb statystyki;
3.14 archiwizowanie dokumentacji realizacji projektów zgodnie z wytycznymi;
3.15 bieżąca współpraca z innymi komórkami organizacyjnymi w urzędzie.
 
4. Informacja  o warunkach pracy na stanowisku:
 
4.1 forma zatrudnienia – umowa o pracę, od kwietnia 2015r.;
4.2 wymiar czasu pracy – pełny etat;
4.3 miejsce pracy – Powiatowy Urząd Pracy w Piasecznie ul. Szkolna 20 (parter budynku),  brak warunków do pracy dla osoby niepełnosprawnej na wózku; 
4.4 obsługa komputera powyżej 4 godzin dziennie;
4.5 obsługa urządzeń biurowych.
 
5. Dodatkowe informacje:
 
W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych wynosi  6%.
 
6. Wymagane dokumenty:
 
6.1 CV i list motywacyjny podpisane przez kandydata;
6.2 kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie (wzór wg.  rozp. MPIPS z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika);
6.3  kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, staż pracy, doświadczenie potwierdzone za zgodność z oryginałem przez kandydata;
6.4 oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych 
do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dn. 21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (t. j. Dz.U. z 2014 r.  poz. 1202),
6.5  oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, a także czy kandydat nie był skazany prawomocnym  wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe.
 
7. Termin i miejsce składania dokumentów:
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne w zamkniętych kopertach opatrzonych dopiskiem:
„dotyczy naboru na stanowisko specjalisty do spraw programów”
należy  składać w terminie do dnia 30 kwietnia 2015 r. w  sekretariacie  Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20, 05-500 Piaseczno  w godz. 8.00 -15.00 lub przesłać pocztą na ww. adres. 
Dokumenty,  które wpłyną do Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Dodatkowych informacji udzieli: Ewa Baniak tel. 0-22 73-76-218 
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie (www.piaseczno.pl) oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie (www.puppiaseczno.com) a także  na tablicy informacyjnej w Powiatowym Urzędzie Pracy w Piasecznie, ul. Szkolna 20.
 
Informacje dodatkowe:
Komisja konkursowa dokonuje wstępnej selekcji złożonych ofert i ustala listę kandydatów, którzy spełniają wymagania formalne, określone w ogłoszeniu o naborze.
Kandydaci spełniający wymagania formalne są indywidualnie informowani o terminie i miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacje o wyniku naboru upowszechnia się niezwłocznie po przeprowadzonym naborze przez umieszczenie na tablicy informacyjnej w PUP w Piasecznie, oraz opublikowanie w Biuletynie Informacji Publicznej Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Piasecznie.
Podczas rozmowy kwalifikacyjnej kandydat winien posiadać dowód osobisty oraz oryginały wyżej wymienionych dokumentów do wglądu.
Zgodnie z art. 13 ust.4 ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. z 2014 r. poz. 1202), informacje o kandydatach, którzy zgłosili się do naboru, stanowią informację publiczną w zakresie objętym wymogami związanymi ze stanowiskiem określonym w ogłoszeniu o naborze.
Wytworzył:
Ewa Baniak, PUP Piaseczno
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-04-17 13:47:49)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-06-12 14:52:36)
 
 
ilość odwiedzin: 10151449

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X