☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor - 2 osoby, max. 2 etaty - w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie (zasób)

Piaseczno, dnia 17.07.2015 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Katastru

 

Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowiska Podinspektora w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowiska zostali zatrudnieni:

Pan  Rafał Żytkowski z  Piaseczna - od dnia 01.07.2015 r.

Pani Magdalena Wojcieszek-Przemyślak z Pruszkowa – od dnia 15.07.2015 r.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci wykazali się wysoką wiedzą merytoryczną  potrzebną do pracy na tym stanowisku .

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 20.05.2015 r.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (2 etaty) – Wydział Geodezji i Katastru (zasób)

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 4 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Małgorzata Duda

2

Konrad Leszka

3

Magdalena Wojcieszek-Przemyślak

4

Rafał Żytkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Ksawery Gut

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora - 2 osoby, max. 2 etaty - w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe o kierunku geodezja i kartografia,
e) min. 3 letni staż pracy w geodezji i kartografii,
f) umiejętność obsługi oprogramowania Geo-Map,
g) doświadczenie zawodowe powyżej 3 lat w zakresie:
- pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, inwentaryzacyjnych i realizacyjnych,
- oprogramowań geodezyjnych do celów prawnych.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) posiadanie uprawnień zawodowych w dziedzinie geodezji i kartografii  w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne,
b) umiejętność rozwiązywania problemów i pracy w stresie, 
c) myślenie analityczne i radzenie sobie z niejednoznacznością,
d) łatwość podejmowania decyzji,
e) umiejętność obsługi oprogramowań geodezyjnych: Kataster on Line, Ośrodek, Micro-.Map, Winkalk.
 
3) Zakres  głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przeprowadzanie kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przepisów prawa, standardów technicznych i organizacyjnych, osiąganych dokładności i kompletności,
b) przeprowadzanie kontroli informatycznej opracowań numerycznych prac geodezyjnych i kartograficznych,
c) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i pisma,
d) współuczestniczenie w komisyjnych odbiorach prac geodezyjnych i kartograficznych,
e) przygotowywanie warunków technicznych wykonania nietypowych prac geodezyjnych i  kartograficznych,
f) współdziałanie w tworzeniu katastru nieruchomości,
g) udział w komisjach powoływanych przez starostę związanych z wyłączeniem materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i  list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające  wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty poświadczające wymagany staż pracy i doświadczenie w pracy,
e) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi oprogramowania Geo-Map,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw   publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 15.05.2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora (zasób) w GEK. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI 
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-04-30 13:05:15)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-07-20 15:47:07)
 
 
ilość odwiedzin: 10814037

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X