☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru  Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 08.07.2015 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Katastru

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowiska Podinspektora w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowiska zostali zatrudnieni od dnia 01.07.2015 r. :

- Pani Agata Chodorowska z Piaseczna,

- Pani Agnieszka Zielińska z Pruszkowa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydaci spełnili wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci wykazali się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku .

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Ołdakowski

 

 

Piaseczno, dnia 20.05.2015 r

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Podinspektor (2 etaty) – Wydział Geodezji i Katastru (ewidencja)

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 5 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Agata Chodorowska

2

Małgorzata Duda

3

Katarzyna Kuć

4

Agnieszka Zielińska

5

Rafał Żytkowski

CZŁONEK ZARZĄDU
Ksawery Gut

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektor (2 etaty) w Wydziale Geodezji i Katastru  Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe
d) wykształcenie w kierunku geodezji i kartografii lub gospodarki przestrzennej: wyższe lub średnie,
e) min. 6 miesięcy  doświadczenia w pracy w zakresie geodezji i kartografii,
f) w przypadku wykształcenia średniego min. 3 lata stażu pracy,
g) umiejętność obsługi oprogramowania w zakresie ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i  graficzna).
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność rozwiązywania problemów i myślenie analityczne,
b) radzenie sobie z niejednoznacznością i umiejętność pracy w stresie,
c) łatwość podejmowania decyzji,
d) umiejętność obsługi oprogramowań geodezyjnych: Kataster on Line, Ośrodek, Geo-Map, Geomedia.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków, w tym generowanie zawiadomień o zmianach i ich przekazywanie,
b) udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
c) wprowadzenie i udostępnianie danych rejestru cen i wartości nieruchomości ,
d) udzielanie informacji w formie pism i zaświadczeń z  zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,
e) prowadzenie spraw, w tym przygotowywanie pism, postanowień i decyzji z zakresu ewidencji gruntów i budynków w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz udzielanie odpowiedzi na pisma,
f) udział w czynnościach modernizacji  i weryfikacji ewidencji gruntów i budynków,
g) sporządzanie wykazów, zestawień oraz segregowanie i analiza dokumentów stanowiących podstawę   zmiany w ewidencji gruntów i budynków,
h) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i pisma,
i) przygotowywanie przetargów na udzielenie zamówień publicznych.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie w pracy i wymagany staż pracy,
e) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie lub dokument poświadczający umiejętność obsługi oprogramowania w zakresie ewidencji gruntów i budynków ( część opisowa i graficzna),
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia  15 maja 2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora (ewidencja) w GEK. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-04-30 13:44:57)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-07-08 13:21:25)
 
 
ilość odwiedzin: 10813132

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X