☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor ds. informatyki - 1 etat - w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

 

Piaseczno, dnia 03.08.2015 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

Informatyk

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Informatyka w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 03.08.2015 r. Pan Mariusz Wawrzeń z Otwocka.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się dużą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku .

w/z Starosty
Arkadiusz Strzyżewski
Wicestarosta

 

Piaseczno, dnia 25.05.2015 r

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor ds. informatyki

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Paweł Barzał

2

Mariusz Wawrzeń

CZŁONEK ZARZĄDU
Ksawery Gut

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektor ds. informatyki – 1 etat
 
1) Wymagania niezbędne:  
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie  min. średnie,
d) min. 3 lata stażu pracy,
e) min. rok pracy w obszarze administrowania systemami informatycznymi,
f) dobra znajomość przepisów dot. informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne,
g) znajomość standardów zarządzania usługami IT,
h) dobra znajomość środowiska MS Windows serwer 2008 R2, w tym funkcji i ról serwera,
i) dobra znajomość MS SQL Serwer,
j) dobra znajomość zagadnień związanych z obsługą Active Directory(usługa katalogowa dla systemów Windows), DNS (system nazw domenowych) i DHCP (protokół dynamicznego konfigurowania hostów),
k) dobra znajomość protokołu IPv4,
l) dobra znajomość obsługi urządzeń sieciowych (switch, router),
m) dobra znajomość topologii sieci LAN/WAN,
n) znajomość języka angielskiego na poziomie zapewniającym czytanie dokumentacji technicznej ze zrozumieniem,
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność rozwiązywania problemów,
b) komunikatywność i umiejętność pracy w zespole.
 
3) Zakres  głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) administrowanie usługami systemu informatycznego Urzędu oraz systemami firm trzecich,
b) administrowanie aktywnymi urządzeniami sieciowymi,
c) zarządzanie bezpieczeństwem informacji zgromadzonych w systemie informatycznym,
d) administrowanie systemami do zarządzania zbiorami danych gromadzonych w urzędzie,
e) monitorowanie stanu systemu informatycznego urzędu,
f) udział w rozwiązywaniu problemów związanych z ciągłością funkcjonowania systemu informatycznego,
g) udział w procesie rozwoju elementów składowych systemu informatycznego urzędu,
h) udział w procesie tworzenia i aktualizowania procedur wewnętrznych i zasad działania w obszarze dostępu do usług systemu informatycznego,
i) wykonywanie kopii zapasowych ,
j) zapewnienie wsparcia technicznego dla pracowników urzędu( helpdesk) .
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
c) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie ,
e) dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy i doświadczenie w pracy,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z  oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych   do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj.Dz. U. 2014 r.  poz. 1182) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202)”.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 19 maja 2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora (INF). Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-05-05 10:29:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-08-05 15:55:00)
 
 
ilość odwiedzin: 10813744

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X