☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Nabór na wolne stanowisko pracy

 

Piaseczno, dnia 17.07.2015 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

Inspektor-Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko  Inspektora-Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym  w Piasecznie. Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 15.07.2015 r.  Pan  Marcin Kowalczyk  z  Pruszkowa.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną  potrzebną do pracy na tym stanowisku .

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Ołdakowski

 

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Inspektor (0,2 etatu) - Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Marcin Kowalczyk

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 

Starosta Piaseczyński

ogłasza nabór

na wolne stanowisko pracy

 

Inspektor – 0,2 etatu

 Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych w Starostwie Powiatowym w Piasecznie     

 

 1.  Wymagania niezbędne:
  1.  obywatelstwo polskie,
  2.  pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
  3.  wykształcenie wyższe,
  4.  posiadanie poświadczenia bezpieczeństwa wydane przez ABW, SKW, b. UOP lub b. WSI,
  5.  posiadanie zaświadczenie o przeszkoleniu w zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzonym  przez ABW lub SKW, a także przez byłe Wojskowe Służby Informacyjne, 
  6. min. 3 lata stażu pracy.
 2. Wymagania dodatkowe :

      a) umiejętność rozwiązywania problemów,

      b) komunikatywność,

      c) umiejętność pracy w zespole.

 

3) Zakres  głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

 a) zapewnienie ochrony informacji niejawnych, w tym stosowania środków bezpieczeństwa fizycznego,

 b) zapewnienie ochrony systemów teleinformatycznych, w których są przetwarzane informacje niejawne,

 c) zarządzanie ryzykiem bezpieczeństwa informacji niejawnych, w szczególności szacowanie ryzyka,

 d) kontrola ochrony informacji niejawnych oraz przestrzegania przepisów o ochronie tych informacji  (min. raz na 3 lata) kontrola ewidencji, materiałów i obiegu dokumentów,

 e) opracowywanie i aktualizowanie planu ochrony informacji niejawnych w jednostce, w tym w razie wprowadzenia stanu nadzwyczajnego i nadzorowanie jego realizacji,

 f) prowadzenie szkoleń w zakresie ochrony informacji niejawnych mających na celu zapoznanie z :

     - przepisami dot. ochronny informacji  niejawnych oraz odpowiedzialności karej, dyscyplinarnej

        i służbowej za ich naruszenie, w szczególności za nieuprawnione ujawnienie inform. niejawnych,

     - zasadami ochrony inf. niejawnych w zakresie niezbędnym do wykonywania pracy lub pełnienia służby

       z uwzględnieniem zasad zarządzania ryzykiem bezp. inf. niejawnych, w szczególności szacowania ryzyka,

    - sposobami ochrony informacji niejawnych oraz postępowania w sytuacjach zagrożenia dla takich informacji lub w przypadku ich ujawnienia,

    g) prowadzenie zwykłych postępowań sprawdzających oraz kontrolnych postępowań sprawdzających,

    h) prowadzenie aktualnego wykazu osób zatrudnionych lub pełniących służbę w jednostce albo wykonujących czynności zlecone, które posiadają uprawnienia do dostępu do informacji niejawnych oraz osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub je cofnięto,

 i)  przekazywanie odpowiednio ABW lub SKW do ewidencji danych osób uprawnionych do dostępu do informacji  niejawnych, a także osób, którym odmówiono wydania poświadczenia bezpieczeństwa lub wobec których podjęto decyzję o cofnięciu poświadczenia bezpieczeństwa.

 

4) Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) ,

b) list motywacyjny,

c) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,

d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,

e) kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy ,

f)  poświadczenie bezpieczeństwa wydane przez ABW lub SKW lub były UOP lub byłe WSI,

g) zaświadczenie o przeszkoleniu zakresie ochrony informacji niejawnych przeprowadzone przez ABW, SKW lub byłe Wojskowe Służby Informacyjne ,

h) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnychdo realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r.,  poz. 1182) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach  samorządowych  (tj. Dz. U.  2014 r., poz. 1202).

 

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Inspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

 

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 29.05.2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora (Pełnomocnika).  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.

 

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

 

                                                                                       

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Ołdakowski                                      

 

 

 

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
(2015-05-15)
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-05-15 16:39:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-07-20 15:43:22)
 
 
ilość odwiedzin: 10813724

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X