☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor - 1 etat - Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Ochrony Środowiska. Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 01.10.2015 r. Pani Anna Kwiatkowska z Konstancina-Jeziorny.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na tym stanowisku .

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 3.08.2015 r.

 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor w Wydziale Ochrony Środowiska

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Anna Kwiatkowska

CZŁONEK ZARZĄDU

Katarzyna Paprocka

 

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektor – 1 etat - Wydział Ochrony Środowiska w Starostwie Powiatowym w Piasecznie      
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe z zakresu ochrony środowiska,
d) min. 4 lata stażu pracy w administracji,
e) znajomość przepisów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw,
f) znajomość ustawy kodeks postępowania administracyjnego,
g) obsługa komputera.
 
2) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie postępowań administracyjnych z zakresu wytwarzania odpadów, zbieranie i przetwarzania odpadów oraz transportu odpadów,
b) zobowiązywanie prowadzących instalację lub podmioty korzystające ze środowiska do sporządzania i przedłożenia przeglądu ekologicznego,
c) uczestniczenie w postępowaniach dotyczących wydawania pozwoleń zintegrowanych, 
d) wprowadzanie danych do publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zwierających informacje o środowisku i jego ochronie,
e) zastępstwo na stanowisku z zakresu wprowadzania gazów i pyłów do powietrza.
 
3) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
e) kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy ,
f) oświadczenie o znajomości: 
- kodeksu postępowania administracyjnego,
- przepisów z zakresu ochrony środowiska, w szczególności: ustawy prawo ochrony środowiska, ustawy o odpadach, ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko wraz z przepisami wykonawczymi do tych ustaw, 
g) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach  samorządowych (tj. Dz.U.z  2014 r. poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul.Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 08.06.2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w OSR. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-05-22 14:32:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-10-05 15:22:27)
 
 
ilość odwiedzin: 10814062

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X