☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor - 1 etat - Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

 Piaseczno, dnia 30.06.2015 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Inwestycji Remontów i Drogownictwa

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie. Na w/w stanowisko nie został zatrudniony żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wiedza, predyspozycje i umiejętności kandydata nie gwarantowały prawidłowego wykonywania powierzonych obowiązków.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 19.06.2015 r.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Podinspektor w Wydziale Inwestycji, Remontów i Drogownictwa

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

Miejsce zamieszkana

1

Michał Cebula

Raszyn

CZŁONEK ZARZĄDU
Ksawery Gut

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektor – 1 etat - Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie      
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie min. średnie techniczne: budownictwo ogólne, drogowe, architektura,
d) znajomość ustaw : Prawo Budowlane, Prawo Zamówień Publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
e) min 3 lat stażu pracy,
f) doświadczenie w prowadzeniu procesu inwestycyjnego w zakresie budownictwa ogólnego i drogowego,
g) prawo jazdy min. kat. B,
h) umiejętność obsługi komputera w zakresie pakietu MS OFFICE (World, Excel, Power Point), Internet.
 
2) Zakres  głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) planowanie i przygotowywanie inwestycji do realizacji, w tym nadzór nad pracami projektowymi,
b) kontrola i nadzór inwestycji także pod względem rzeczowo-finansowym,
c) nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych przewidzianych w budżecie,
d) analiza kosztorysów inwestorskich i ofertowych,
e) opracowywanie harmonogramu realizacji inwestycji,
f) udział w czynnościach związanych z procedurą zamówień publicznych:
- uczestnictwo w pracach komisji przetargowych,
- weryfikacja ofert. 
 
3) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) ,
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) kserokopie dokumentów poświadczających wymagany staż pracy i posiadanie prawa jazdy,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 16.06.2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w IRD. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski                                       
 
 
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-06-01 15:47:14)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-07-02 13:21:09)
 
 
ilość odwiedzin: 10814000

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X