☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru  Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 24.07.2015 r.
 
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
 
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14
 
Podinspektor
w Wydziale Geodezji i Katastru
 
 
Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora
w Wydziale GEK. Na w/w stanowisko nie został zatrudniony żaden kandydat.
 
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Nie wpłynęła żadna oferta spełniająca wymagania formalne.
 
   
STAROSTA PIASECZYŃSKI
 
Wojciech Ołdakowski

 

 

LISTA KANDYDATÓW 

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

Podinspektor - Wydział Geodezji i Katastru (przetargi)

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji nie zakwalifikował się żaden kandydat spełniający wymagania formalne określone 

w ogłoszeniu.

CZŁONEK ZARZĄDU
Ksawery Gut

STAROSTA PIASECZYŃSKI

 

OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY 

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru  Starostwa Powiatowego w Piasecznie (przetargi)

 

1) Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,

c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

d) wykształcenie  wyższe w kierunku geodezji i kartografii

e) min. roczne  doświadczenia w pracy w zakresie geodezji i kartografii,  

f) umiejętność obsługi oprogramowania w zakresie ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna).

 

2) Wymagania dodatkowe:

a) umiejętność rozwiązywania problemów i myślenie analityczne,

b) radzenie sobie z niejednoznacznością i umiejętność pracy w stresie,

c) łatwość podejmowania decyzji,

d) umiejętność obsługi oprogramowań geodezyjnych: Kataster on Line, Ośrodek, Geo-Map, Geomedia.

 

3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:

a) prowadzenie spraw, w tym przygotowywanie pism, postanowień i decyzji z zakresu ewidencji gruntów i budynków, w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz udzielania odpowiedzi na pisma

b) wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków, w tym generowanie zawiadomień o zmianach i ich przekazywanie,

c) udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,

d) wprowadzenie i udostępnianie danych rejestru cen i wartości nieruchomości,

e) udzielanie informacji w formie pism i zaświadczeń z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,

f) udział w czynnościach modernizacji i weryfikacji ewidencji gruntów i budynków,

g) sporządzanie wykazów, zestawień oraz segregowanie i analiza dokumentów stanowiących podstawę zmiany w ewidencji gruntów i budynków,

h) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i pisma,

i) przygotowywanie przetargów na udzielenie zamówień publicznych.

 

4) Wymagane dokumenty:

a) życiorys (CV) i list motywacyjny,

b) dokumenty poświadczające wykształcenie,

c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,

d) dokumenty poświadczające wymagane doświadczenie w pracy,

e) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,

g) oświadczenie lub dokument poświadczający umiejętność obsługi oprogramowania w zakresie ewidencji gruntów i budynków ( część opisowa i graficzna),

h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1182) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r., poz. 1202).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia  13 lipca  2015 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora (przetargi) w GEK. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-06-29 15:44:45)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-08-05 14:04:55)
 
 
ilość odwiedzin: 10813736

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X