☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 12.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor/specjalista ds. BHP w Zespole Szkół Nr 1 w Piasecznie

Dyrektor Zespołu Szkół Nr 1 w Piasecznie
zatrudni
inspektora/specjalistę ds. BHP
 
wymiar etatu: w niepełnym wymiarze czasu pracy 0,25 etatu (tj. 10 godzin tygodniowo)
 
1. Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych
c) nieposzlakowana opinia,
d) wykształcenie wyższe w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa i higieny
 
2. Wymagania dodatkowe:
a) obowiązkowość, 
b) sumienność, 
c) predyspozycje do współpracy w zespole,
d) umiejętność obsługi komputera (m. in. MS OFFICE).
 
3. Zakres głównych obowiązków:
- przeprowadzanie kontroli warunków pracy oraz przestrzegania przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- bieżące informowanie pracodawcy o stwierdzonych zagrożeniach zawodowych, wraz z wnioskami zmierzającymi do usuwania tych zagrożeń,
- sporządzanie i przedstawianie pracodawcy, co najmniej raz w roku, okresowych analiz stanu bezpieczeństwa i higieny pracy zawierających propozycje przedsięwzięć technicznych i organizacyjnych mających na celu zapobieganie zagrożeniom życia i zdrowia pracowników oraz poprawę warunków pracy,
- udział w przekazywaniu do użytkowania przebudowywanych obiektów budowlanych albo ich części, w których przewiduje się pomieszczenia pracy i innych urządzeń mających wpływ na warunki pracy i bezpieczeństwo pracowników,
- zgłaszanie wniosków dotyczących wymagań bezpieczeństwa i higieny pracy udział w opracowywaniu zakładowych układów zbiorowych pracy, wewnętrznych zarządzeń, regulaminów i instrukcji ogólnych dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz w ustalaniu zadań osób kierujących pracownikami w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy,
- opiniowanie szczegółowych instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy na poszczególnych stanowiskach pracy,
- udział w ustalaniu okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy oraz w opracowywaniu wniosków wynikających z badania przyczyn i okoliczności tych wypadków oraz zachorowań na choroby zawodowe, a także kontrola realizacji tych wniosków,
- prowadzenie rejestrów, kompletowanie i przechowywanie dokumentów dotyczących wypadków przy pracy, stwierdzonych chorób zawodowych i podejrzeń o takie choroby, a także przechowywanie wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
- doradztwo w zakresie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy,
- udział w dokonywaniu oceny ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną pracą,
- doradztwo w zakresie organizacji i metod pracy na stanowiskach pracy, na których występują czynniki niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe, oraz doboru najwłaściwszych środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
- współdziałanie z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, a w szczególności przy organizowaniu okresowych badań lekarskich pracowników,
- współdziałanie ze społeczną inspekcją pracy oraz z zakładowymi organizacjami związkowymi przy:
a. podejmowaniu przez nie działań mających na celu przestrzeganie przepisów oraz zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, w trybie i w zakresie ustalonym w odrębnych przepisach,
b. podejmowanych przez pracodawcę przedsięwzięciach mających na celu poprawę warunków pracy,
- uczestniczenie w pracach powołanej przez pracodawcę komisji bezpieczeństwa i higieny pracy, w tym zapobiegania chorobom zawodowym i wypadkom przy pracy.
 
4. Wymagane dokumenty:
a) CV,
b) list motywacyjny,
c) odpis dyplomu potwierdzającego kwalifikacje w zakresie bhp,
e) dodatkowe dokumenty poświadczające nabyte umiejętności i doświadczenie,
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie,
g) zaświadczenie lekarskie pozwalające na zatrudnienie na określonym stanowisku pracy,
h) kserokopie świadectw pracy,
i) oświadczenie, że kandydat wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926 ze zm.) na potrzeby postępowania konkursowego. 
 
Aplikacje proszę przesyłać do dnia 31.08.2015 r. na adres kadry@zs1piaseczno.pl. 
Wytworzył:
Sylwia Cygan - ZS Nr 1 w Piasecznie
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-08-20 14:23:50)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-08-20 14:37:03)
 
 
ilość odwiedzin: 9712098

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X