☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Główny księgowy w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie

Odwołuję ogłoszony w dniu 21 sierpnia 2015 r. nabór na stanowisko głównego księgowego w Zespole Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Al. Brzóz 26 ze skutkiem na dzień 18 września 2015 r.
 
Małgorzata Łukasiak-Zamoyska
Dyrektor ZS Nr 2 im. E. Plater
 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie

ogłasza nabór 
na wolne stanowisko:

główny księgowy
 
 
Wymagania niezbędne:
1. posiada obywatelstwo polskie,
2. ma pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych,
3. nie był prawomocnie skazana za przestępstwa przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
4. posiada odpowiednie kwalifikacje, tzn. ukończył:
a) ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające ekonomiczne studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiada co najmniej 3-letnią praktykę w księgowości
b) średnią, policealną lub pomaturalną szkołę zawodową o kierunku rachunkowość i posiada co najmniej 6-letnią praktykę w księgowości.
5. posiada znajomość gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 
Wymagania pożądane:
1. dobra znajomość obsługi komputera, w tym programów finansowo-księgowych oraz pakietu MS Office,
2. dobra znajomość regulacji prawnych, zwłaszcza: ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, ustawy o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym, ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości,
3. doświadczenie w prowadzeniu programów finansowanych ze środków Unii Europejskiej,
4. zaangażowanie, komunikatywność, dyspozycyjność, odpowiedzialność, rzetelność, umiejętność pracy w zespole, uprzejmość, kultura osobista.
 
Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku głównego księgowego:
1. prowadzenie księgowości szkoły w programie Optimum,
2. prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
3. prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4. opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza,
5. dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,
6. opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora szkoły dotyczących prowadzenia rachunkowości.
7. ścisła współpraca z Wydziałem Finansowym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
 
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1. kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2. kserokopie świadectw pracy,
3. życiorys wraz z przebiegiem kariery zawodowej,
4. list motywacyjny,
5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6. zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku,
7. oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności
prawnych oraz, że nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie,
8. dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
9. podpisane oświadczenie, że kandydat nie był prawomocnie skazany za przestępstwo umyślne lub kopia aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego,
10. podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2002 Nr 101, poz. 926 ze zm.).
 
Osoba wybrana do zatrudnienia będzie zobowiązana do przedstawienia oryginału aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Al. Brzóz 26 osobiście lub przesłanie pocztą w terminie do dnia 30 września 2015 r. z dopiskiem: główny księgowy.
Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone. Dokumenty uważa się za dostarczone w terminie, jeżeli wpłynęły na ww. adres w terminie do dnia 30 września 2015 r.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy w siedzibie Zespołu Szkół Nr 2 im. E. Plater w Piasecznie, Al. Brzóz 26.
 
Dyrektor Zespołu Szkół Nr 2
im. Emilii Plater w Piasecznie
 
Małgorzata Łukasiak-Zamoyska
Wytworzył:
Dorota Macierzyńska - ZS Nr 2 w Piasecznie
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-08-24 10:36:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-09-18 11:16:24)
 
 
ilość odwiedzin: 9724220

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X