☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 01.06.2020

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Przetarg ustny nieograniczony - sprzedaż części niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Piaseczno w rejonie ul. Mazurskiej

STAROSTA PIASECZYŃSKI
ogłasza
PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY
na sprzedaż części nieruchomości Skarbu Państwa, 
położonej w miejscowości Piaseczno
 
Dane dotyczące przedmiotu sprzedaży:
Przedmiotem przetargu jest część niezabudowanej nieruchomości położonej w miejscowości Piaseczno w rejonie  ul. Mazurskiej  będąca własnością Skarbu Państwa, stanowiąca działkę ew. nr 16, o pow. 0,5703ha, w obrębie 44, KW Nr WA1I/00023663/2.
Wykaz podano do publicznej wiadomości w terminie od dnia  04 września 2015r. do dnia 25 września 2015r. We wskazanym w wykazie terminie nie został złożony żaden wniosek osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i ograniczeń w użytkowaniu, nie toczy się wobec niej żadne postępowanie sądowe lub administracyjne dotyczące jej własności albo posiadania.
Działka nie posiada dostępu do drogi publicznej.
Zgodnie z zapisami w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, działka zlokalizowana jest w obszarze o przeznaczeniu – usługi nieuciążliwe oraz nieuciążliwa produkcja i składy 2U/PS. Wschodni fragment działki (pas terenu nad rzeką Jeziorką) przeznaczony jest pod zieleń częściowo urządzoną i wody powierzchniowe śródlądowe 2ZPc/Ws. Północno-wschodni narożnik działki położony jest w obszarze przeznaczonym pod ciąg pieszo-rowerowy i zieleń 1KPr/Z. Wschodnia część działki zlokalizowana jest w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu, w strefie szczególnej ochrony ekologicznej WOCHK oraz w strefie zagrożenia powodzią. 
 
Przetarg odbędzie się w dniu 11.01.2016r. o godz. 12.00 w budynku Starostwa Powiatowego w Piasecznie, sala nr 112, ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 
1. Przed przystąpieniem do przetargu komisji przetargowej należy złożyć:
-    oświadczenie o zapoznaniu się z warunkami przetargu i przyjęciu ich bez zastrzeżeń,
- w przypadku reprezentowania Oferenta przez pełnomocnika do oświadczenia należy dołączyć pełnomocnictwo.
2. O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu, z tym że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej, z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (9.850 zł). 
Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
- wniesienie najpóźniej do dnia 04.01.2016r. wadium w wysokości 98.500 zł (słownie: dziewięćdziesiąt osiem tysięcy pięćset zł) na nr rachunku PKO BP S.A. 12 1020 1169 0000 8202 0107 8989 
- za datę wpłaty przyjmuje się datę wpływu środków pieniężnych na nr konta podany w ogłoszeniu.
 
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi: 985 000,00 zł + VAT
Ceną  sprzedaży będzie najwyższa cena netto uzyskana w przetargu, powiększona o podatek VAT w stawce 23%.
 
Wadium zostanie zwrócone po odwołaniu albo zamknięciu przetargu, jednak nie później niż przed upływem 3 dni od dnia odwołania, zamknięcia, unieważnienia albo zakończenia przetargu wynikiem negatywnym. Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ustalonej ceny nieruchomości. W przypadku gdy uczestnik, który przetarg wygrał, uchyli się od zawarcia umowy – wadium nie zostanie zwrócone. Starosta Piaseczyński zastrzega sobie prawo do odwołania ogłoszonego przetargu jedynie z ważnych powodów.
Szczegółowe informacje dotyczące przetargu można uzyskać w Starostwie Powiatowym w Piasecznie przy ul. Chyliczkowskiej 14, pokój nr 118  lub pod nr tel. (22) 756 61 44.
Wytworzył:
Monika Karaś-Rokicińska
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2015-10-28 15:50:07)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2015-10-28 15:56:37)
 
 
ilość odwiedzin: 12248733

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X