Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 24.06.2018

zaawansowane

Punkty świadczenia pomocy prawnej

Punkty świadczenia nieodpłatnej pomocy prawnej w powiecie piaseczyńskim

Oznaczenie Punktu Lokalizacja Godziny pracy

Punkt nr 1
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno

Poniedziałek-Piątek
Godziny 8.00-12.00
Punkt nr 2
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego
Starostwo Powiatowe w Piasecznie
ul. Chyliczkowska 14
05-500 Piaseczno
Poniedziałek-Piątek
Godziny 12.00-16.00

Punkt nr 3
w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata i radcę prawnego

Zespół Szkół im. Władysława Reymonta
ul. Mirkowska 39
Konstancin-Jeziorna
Poniedziałek-Piątek
Godziny 16.00-20.00

Punkt nr 4
punkt prowadzi Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego z siedzibą w Warszawie (03-717), ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, KRS 0000153951

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata, radcę prawnego, osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy
Zespół Szkół RCKU im. Cecylii Plater-Zyberkówny
ul. Chyliczkowska 20
05-500 Piaseczno
Poniedziałek -Piątek
Godziny 16.00-20.00

Punkt nr 5
punkt prowadzi  Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego
w Warszawie (03-717), ul. Kłopotowskiego 6 m. 59/60, KRS 0000153951

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata,
radcę prawnego, osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy

Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
Łazy

ul. Przyszłości 8
05-506 Lesznowola


Świetlica Gminnego Ośrodka Kultury w Lesznowoli
ul. Szkolna 3
05-506 Lesznowola 

Wtorek
Godziny 13.00-17.00
Czwartek
Godziny 16.00-20.00
Piątek 
Godziny 8.00-12.00 

Poniedziałek 
Godziny 8.00-12.00
Środa 
Godziny 14.00-18.00

Punkt nr 6
punkt prowadzi  Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie (04-474),
ul. Amałowicza-Tatara 7, KRS 0000337010

 

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata,
radcę prawnego, osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy

Straż Miejska Tarczyn
ul. Rynek 8a
05-555 Tarczyn
Poniedziałek-Piątek 
Godziny 11.00-15.00

Punkt nr 7
punkt prowadzi  Fundacja Honeste Vivere z siedzibą w Warszawie (04-474),
ul. Amałowicza-Tatara 7, KRS 0000337010

 

w punkcie nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest przez adwokata,
radcę prawnego, osobę wymienioną w art. 11 ust. 3 ustawy

Zespół Szkół Zawodowych im. ppor. Emilii Gierczak
ul. Dominikańska 9e
05-530 Góra Kalwaria
Poniedziałek-Piątek
Godziny 11.00-15.00 

Nieodpłatna pomoc prawna przysługuje osobie fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”:
1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje* swoje uprawnienie do jej uzyskania  przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej oraz złożenie pisemnego oświadczenia zgodnie z wzorem (odnośnik do zakładki wzory dokumentów),
2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. poz. 1863),
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje* swoje uprawnienie do jej uzyskania  przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny,
3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o  kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693),
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje* swoje uprawnienie do jej uzyskania przez przedłożenie zaświadczenia,
4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203),
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje* swoje uprawnienie do jej uzyskania przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego,
5. która nie ukończyła 26 lat,
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje* swoje uprawnienie do jej uzyskania  przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
6. która ukończyła 65 lat,
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje* swoje uprawnienie do jej uzyskania przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość,
7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji  zagrożenia lub poniosła straty,
- osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej  dokumentuje  swoje uprawnienie do jej uzyskania przez przedłożenie oświadczenia że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych powyżej zgodnie z wzorem (odnośnik do zakładki – wzory dokumentów),
8. która jest w ciąży,
osoba uprawniona przed uzyskaniem nieodpłatnej pomocy prawnej dokumentuje  swoje uprawnienie do jej uzyskania przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

* Osobie uprawnionej, wymagającej niezwłocznego uzyskania nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku sytuacji kryzysowej lub zdarzenia losowego, nieodpłatna pomoc prawna jest udzielana na podstawie pisemnego oświadczenia, że jest ona uprawniona do jej uzyskania, a z uwagi na sytuację kryzysową lub zdarzenie losowe nie jest w stanie przedstawić dokumentów wskazujących jej uprawnienie zgodnie z wzorem (odnośnik do zakładki – wzory dokumentów).
(Art. 4. Ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r., o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej)

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:
- prawa pracy,
- przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,
- prawa cywilnego,
- prawa karnego,
- prawa administracyjnego,
- prawa ubezpieczeń społecznych, opieki zdrowotnej, sprawy emerytalno-rentowe
- prawa rodzinnego,
- prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie obejmować spraw podatkowych, spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego oraz związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej (oprócz samego przygotowania do rozpoczęcia takiej działalności).

Pomoc obejmować będzie:
- poinformowanie osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, o przysługujących jej uprawnieniach lub o spoczywających na niej obowiązkach lub
- wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego, lub
- udzielenie pomocy w sporządzeniu projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo-administracyjnym, lub
- sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowo-administracyjnym.

Wytworzył:
Wojciech Stoliński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-01-14 14:30:32)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-01-29 10:45:48)
 
 
ilość odwiedzin: 8989291

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X