☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor w Dziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym
 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 marca 2016 r. Pani Aleksandra Rutkowska z Tarczyna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się najwyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (1 etat) – Wydział Organizacyjny (Dział Obsługi Rady)

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 3 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Magdalena Brzezińska

2

Aleksandra Rutkowska

3

Rozalia Wielogórska

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor w Dziale Obsługi Rady i Zarządu Powiatu
Wydziału Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) niekaralność, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) obywatelstwo polskie,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) znajomość obsługi programów w obszarze środowiska Windows, MS Office (Word, Excel),
6) umiejętność obsługi Internetu i poczty elektronicznej,
7) wiedza nt. podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego : ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, Statut Powiatu Piaseczyńskiego, Kodeks etyczny,
8) wiedza nt regulacji prawnych z zakresu: ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
9) znajomość systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją oraz elektronicznej skrzynki podawczej,
10) umiejętność poprawnego redagowania informacji pisemnych, komunikatywność,
11) umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
12) minimum roczny staż pracy w administracji publicznej.

2. Wymagania dodatkowe:
1) dobra organizacja pracy, sumienność, odpowiedzialność, terminowość,
2) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,
3) mile widziana znajomość języka obcego (preferowany angielski).
 
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą:         
1) przygotowywanie materiałów i spraw na posiedzenia i obrady organów powiatu,
2) obsługa organizacyjno-administracyjna sesji, zebrań, posiedzeń i spotkań Zarządu Powiatu oraz Rady Powiatu i jej komisji,
3) protokołowanie posiedzeń Zarządu Powiatu oraz sesji Rady Powiatu i jej komisji,
4) przekazywanie zapytań, wystąpień i wniosków radnych z posiedzeń komisji Zarządowi Powiatu oraz odpowiednim wydziałom Starostwa,
5) prowadzenie zbioru i rejestru uchwał Rady, przekazywanie uchwał organom nadzoru oraz przekazywanie ich do realizacji odpowiednim Wydziałom i jednostkom organizacyjnym,
6) przygotowywanie projektów uchwał w sprawach związanych z obsługą organizacyjną Rady i komisji,
7) przygotowywanie informacji publicznych związanych z realizacją zadań Biura Rady dla potrzeb Biuletynu Informacji Publicznej Starostwa,
8) wykonywanie innych poleceń służbowych zlecanych przez przełożonego.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), 
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
4) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5) oświadczenie lub dokument potwierdzający znajomość obsługi programów w obszarze środowiska Windows, MS Office (Word, Excel),
6) oświadczenie potwierdzające umiejętność obsługi Internetu i poczty elektronicznej,
7) oświadczenie kandydata, że posiada wiedzę nt. podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego : ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, Statut  Powiatu Piaseczyńskiego, Kodeks etyczny,
8) oświadczenie kandydata, że posiada wiedzę nt. regulacji prawnych z zakresu: ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
9) oświadczenie kandydata, że zna system Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją oraz elektronicznej skrzynki podawczej,
10) oświadczenie lub dokument potwierdzający umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
11) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
12) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 29 stycznia 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora – w Wydziale ORG (Obsługa Rady)”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-01-15 10:03:25)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-03-03 15:44:55)
 
 
ilość odwiedzin: 9726913

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X