☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 04.04.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 kwietnia 2016 r.
Pani Karolina Kowalczyk z Konstancina-Jeziorny.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 25.02.2016 r.
 

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor (1 etat) – Wydział Organizacyjny

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 12 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Dorota Ciesielska

2

Beata Kaszubowska

3

Karolina Kowalczyk

4

Milena Kożuchowska

5

Justyna Krajewska

6

Stefania Krzyżanowska

7

Grażyna Matulka

8

Kamila Mączka

9

Rafał Obstawski

10

Monika Skiba

11

Katarzyna Sołjan

12

Magdalena Wdowiak


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR

NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) niekaralność, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) wykształcenie wyższe lub średnie,
4) w przypadku wykształcenia średniego niezbędny jest co najmniej 3-letni staż pracy,
5) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
6) znajomość obsługi programów w obszarze środowiska Windows, MS Office (Word, Excel),
7) umiejętność obsługi Internetu i poczty elektronicznej,
8) wiedza nt. podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego: ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, Statut Powiatu Piaseczyńskiego, Kodeks etyczny, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych.
9) wiedza nt regulacji prawnych z zakresu: ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
10) znajomość systemu Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją oraz elektronicznej skrzynki podawczej,
11) umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) dobra organizacja pracy, sumienność, odpowiedzialność, komunikatywność,
2) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,
3) mile widziana znajomość języka obcego (preferowany angielski).
 
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą:         
1) rejestrowanie i dystrybucja korespondencji przychodzącej i wychodzącej,
2) dystrybucja dokumentów wewnątrz Urzędu,
3) prowadzenie tablicy ogłoszeń Urzędu,
4) prowadzenie punktu informacyjnego,
5) archiwizowanie dokumentów kancelaryjnych,
6) wykonywanie innych poleceń służbowych zlecanych przez przełożonego.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), 
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
4) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5) kopia dokumentu potwierdzającego wymagany staż pracy w przypadku wykształcenia średniego,
6) oświadczenie lub dokument potwierdzający znajomość obsługi programów w obszarze środowiska Windows, MS Office (Word, Excel),
7) oświadczenie potwierdzające umiejętność obsługi Internetu i poczty elektronicznej,
8) oświadczenie kandydata, że posiada wiedzę  nt. podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego : ustawa o samorządzie powiatowym, ustawa o pracownikach samorządowych, Statut  Powiatu Piaseczyńskiego, Kodeks etyczny, Rozporządzenie Prezesa RM z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych, 
9) oświadczenie kandydata, że posiada wiedzę  nt. regulacji prawnych z zakresu: ustawy o dostępie do informacji publicznej oraz ustawy o ochronie danych osobowych,
10) oświadczenie kandydata, że zna system Elektronicznego Zarzadzania Dokumentacją oraz elektronicznej skrzynki podawczej,
11) oświadczenie lub dokument potwierdzający umiejętność obsługi urządzeń biurowych,
12) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
13) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul Chyliczkowska 14, w terminie do dnia  5 lutego 2016  r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko "Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym". Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
(2016-01-22)
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-01-22 13:16:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-04-05 11:03:13)
 
 
ilość odwiedzin: 9724120

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X