☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia .04.04.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym


Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym. Na w/w stanowisko nie został zatrudniony żaden kandydat.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Żaden kandydat nie spełnił wymagań formalnych.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 24.03.2016 r.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno

 

Podinspektor w  Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji nie zakwalifikował się żaden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu.

 

Członek Zarządu

Ksawery Gut

 

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie średnie: techniczne, budowlane, planowanie przestrzenne lub ochrona środowiska, 
4) w przypadku wykształcenia średniego innego niż w pkt 3 wymagane jest min. 2-letnie doświadczenie zawodowe w administracji budowalnej,
5) min. 3-letni staż pracy w przypadku wykształcenia średniego,
6) min. 2-letni staż pracy w przypadku wykształcenia wyższego,
7) min. 2 lata doświadczenia  zawodowego w administracji , 
8) umiejętność obsługi komputera,
9) dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, kpa, 
10) podstawowa znajomość przepisów o planowaniu przestrzennym, przepisów dot. ochrony środowiska i geodezji oraz ustaw: o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych.
 
2. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie postępowań zgodnie z kompetencją starosty, określonych w ustawie Prawo Budowlane,
2) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
3) udzielanie informacji klientom.
 
3. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) kserokopia lub dokument poświadczający wymagany staż pracy i doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie bądź dokumenty poświadczające dobrą znajomość ustawy prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, kpa oraz podstawową znajomość przepisów o planowaniu przestrzennym, przepisów dot. ochrony środowiska i geodezji oraz ustaw: o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych ,
6) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera ,
7) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb  niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 17 marca 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w ARB. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-03-03 15:19:43)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-04-05 10:53:29)
 
 
ilość odwiedzin: 10812960

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X