☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Samodzielny referent w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Piasecznie

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, na stanowisko samodzielnego referenta wybrana została Pani Magdalena Kalmus zamieszkała w Piasecznie,
jako najlepiej spełniająca wymagania pracodawcy pod kątem wykształcenia, posiadanej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego przydatnego do pracy na ww. stanowisku.
 
Dyrektor
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Piasecznie
Bożena Małkowska–Baranowska 
 
 
PORADNIA PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA
W PIASECZNIE UL. CHYLICZKOWSKA 20
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU NA STANOWISKO URZĘDNICZE SAMODZIELNEGO REFERENTA
 
Lista kandydatów spełniających wymagania formalne
 
Informuję, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się pięć kandydatek spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
l.p. Imię i nazwisko            Miejsce zamieszkania   
Dorota Ciesielska              Piaseczno   
Magdalena Kalmus           Piaseczno   
Monika Madziarska           Piaseczno   
Katarzyna Siedlecka         Piaseczno   
Joanna Szumilewicz         Piaseczno  
 
Kandydaci spełniający wymagania formalne zostali indywidualnie poinformowani o terminie i  miejscu rozmowy kwalifikacyjnej.
 
Termin rozmów kwalifikacyjnych – 22 marca 2016 r.
Miejsce: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 20.
 
Dyrektor
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Piasecznie
Bożena Małkowska–Baranowska 
 
 
Dyrektor Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Piasecznie ul. Chyliczkowska 20
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE
Samodzielnego referenta 
(1 stanowisko w wymiarze 1 etatu)
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie;
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych; 
c) wykształcenie średnie i 4-letni staż pracy lub wykształcenie wyższe i 2 letni staż pracy;
d) doświadczenie zawodowe w pracy pracownika biurowego;
e) biegła obsługa komputera; 
f) nieposzlakowana opinia;
g) brak skazania prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe;
h) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na tym stanowisku;

2) Wymagania dodatkowe:
a) znajomość regulacji prawnych w zakresie: Kodeksu Pracy, Karty Nauczyciela, ochrony danych osobowych, dostępu do informacji publicznej;
b) podstawowa wiedza dotycząca sporządzania Systemu Informacji Oświatowej;
c) znajomość przepisów bhp i p. poż.;
d) znajomość przepisów płacowych;
e) znajomość przepisów ZUS;
f) obowiązkowość, sumienność, komunikatywność, wysoka kultura, systematyczność i staranność   w wykonywaniu powierzonych obowiązków, dobra organizacja pracy;
g) umiejętność interpretowania przepisów i analitycznego myślenia;
h) bardzo dobra znajomość pakietu MS Office oraz programów Vulcan i Płatnik;

3) Ogólny zakres zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie dokumentacji kadrowej;
b) prowadzenie spraw administracyjno-gospodarczych; 
c) prowadzenie dokumentacji ZUS związanych z zatrudnianiem i zwalnianiem; 
d) wprowadzanie danych do SIO;

4) Warunki pracy na stanowisku:
a) praca w budynku siedziby poradni;
b) wejście do budynku – podjazd dla osób niepełnosprawnych; 
c) w budynku brak wind, toalety nie są przystosowane dla osób niepełnosprawnych;
d) pomieszczenia poradni znajdują się na parterze i I piętrze;
e) praca biurowa z obsługą komputera i innych urządzeń biurowych;

5) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV);
b) list motywacyjny;
c) wypełniony kwestionariusz osobowy;
d) kopie dokumentów poświadczających  wykształcenie (oryginały do wglądu);
e) kopie świadectw pracy (oryginały do wglądu);
f) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe; 
g) oświadczenie kandydata o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
h)  inne dodatkowe dokumenty o poświadczające posiadane kwalifikacje i umiejętności;
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1182 ze zmianami) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202)”.

W miesiącu poprzedzającym datę opublikowania ogłoszenia współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne z dopiskiem „Nabór na stanowisko samodzielnego referenta” należy składać osobiście w sekretariacie Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej lub pocztą na adres: Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna, ul. Chyliczkowska 20, 05-500 Piaseczno w terminie do dnia: 18 marca 2016 r. do godziny 16.00 (decyduje data wpływu do Poradni).
 
Aplikacje, które wpłyną po terminie nie będą rozpatrywane. 
 
Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej www.piaseczno.pl oraz na tablicy informacyjnej w Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej przy ul. Chyliczkowskiej 20.
 
Dyrektor
Poradni Psychologiczno–Pedagogicznej w Piasecznie
Bożena Małkowska–Baranowska 
Wytworzył:
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-03-07 13:09:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-03-23 13:08:34)
 
 
ilość odwiedzin: 9724131

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X