☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 06.06.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Organizacyjnym


Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 czerwca 2016 r.
Pani Rozalia Wielgórska z Piaseczna.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się najwyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 11.05.20165 r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Podinspektor (1 etat) – Wydział Organizacyjny (Dział Obsługi Rady)

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Anna Jackowska

2

Rozalia Wielgórska

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 
Podinspektora 
w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) obywatelstwo polskie,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) umiejętność obsługi programów Windows, Ms Office( Word, Excel),
6) znajomość ustawy  o samorządzie powiatowym , kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt,
7) min. 3 letnia praktyka pracy w administracji samorządowej.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) dobra organizacja pracy, umiejętność szybkiego przyswajania wiedzy, 
2) umiejętność pracy w zespole, dyspozycyjność, odporność na stres, wysoka kultura osobista,
3) komunikatywność, samodzielność, rzetelność, odpowiedzialność,
4) nieposzlakowana opinia, wysoka kultura osobista,
5) znajomość poprawnej polszczyzny w mowie i piśmie,
6) znajomość języka obcego (preferowany angielski).
 
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą:         
1) prowadzenie obsługi kancelaryjno-biurowej i merytorycznej posiedzeń Zarządu, Rady Powiatu oraz Komisji Stałych,
2) sporządzanie protokołów z posiedzeń Zarządu, Rady Powiatu i jej komisji,
3) prowadzenie rejestru upoważnień i pełnomocnictw udzielanych przez Zarząd Powiatu,
4) prowadzenie rejestru uchwał Rady i Zarządu Powiatu, wniosków i opinii Komisji oraz interpelacji radnych, 
5) opracowywanie projektów pracy Zarządu, Rady Powiatu oraz Komisji Stałych Rady Powiatu,
6) terminowe przygotowywanie do publikacji uchwał, obwieszczeń i sprawozdań,
7) prowadzenie spraw związanych z wyborami do Rady Powiatu.
.
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), 
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5) oświadczenie lub dokument potwierdzający znajomość obsługi programów w obszarze środowiska Windows, MS Office (Word, Excel),
6) dokument lub kserokopia dokumentu potwierdzającego min. 3 letnią praktykę pracy w administracji samorządowej.
7) oświadczenie kandydata, że posiada wiedzę  nt. ustawy  o samorządzie powiatowym , kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o dostępie do informacji publicznej, Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie, Rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt
8) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
9) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r . poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 9 maja 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Podinspektora – w Wydziale ORG (Obsługa Rady)”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-04-20 15:26:38)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-06-06 12:16:23)
 
 
ilość odwiedzin: 10812956

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X