☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Główny Księgowy (1/4 etatu) w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej

 

Piaseczno, 1.06.2016 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii
ul. ks. Sajny 2A
 
Główny Księgowy (0,25 etatu)
 
Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Głównego Księgowego w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 01.06.2016 r. Pani Dorota Plesiewicz z Góry Kalwarii.
 
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.
 
p.o. Dyrektora POIK
Łukasz Kopytowski

 

Piaseczno, dnia 13.05.2016 r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

ul. Ks. Sajny 2 A, 05-530 Góra Kalwaria

Główny Księgowy ( 1 etat)

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i Nazwisko

1

Iwona Dakowicz

2

Dorota Plesiewicz

p.o. Głównego Specjalisty
Małgorzata Szwetner

 
p.o. DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ
W GÓRZE KALWARII
UL. KS. SAJNY 2A , 05-530 GÓRA KALWARIA
OGŁASZA NABÓR
NA STANOWISKO PRACY
 
Główny Księgowy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej
1/4 części etatu
 
1.Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) spełnienie jednego z poniższych warunków :
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
5) posiadanie znajomości gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 
2. Wymagania dodatkowe
1) znajomość przepisów prawa budżetowego, prawa pracy,
2) umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz pakietu Ms Office.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie księgowości Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym  wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
3) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza,
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji  finansowych i gospodarczych,
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora POIK dotyczących prowadzenia rachunkowości,
7) ścisła współpraca z Wydziałem Finansowym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3) życiorys,
4) list motywacyjny,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) oświadczenie kandydata, że posiada znajomość gospodarki finansowej jednostek budżetowych,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
9) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
10) podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015 poz. 2135).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Głównego księgowego występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w POIK, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w Górze Kalwarii, ul. Ks Sajny 2A, z dopiskiem: "dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego w POIK" w terminie do dnia 9 maja 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do POIK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ul. Ks Sajny 2A.
Wytworzył:
Łukasz Kopytowski - p.o. dyrektora POIK
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-04-25 15:34:29)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-06-02 09:56:18)
 
 
ilość odwiedzin: 9724233

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X