☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 27.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (3 etaty) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

 

Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowisko

  PODINSPEKTORA

w Wydziale Architektonicznym

 

 

Na w/w stanowisko zostały zatrudnione od dnia 1 LIPCA 2016 r.:                     

 

Pani Marta Dołhan  z  Konstancina-Jeziorny,

Pani Karolina Krempa z Konstancina-Jeziorny,

Pani Iwona Pukosz z Dobruchny.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatki spełniły wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatki wykazały się największą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na stanowisku Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym.

 

 

                                                                                                   Starosta Piaseczyński

                                                                                                   Wojciech Ołdakowski

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor ( 3 etaty) – Wydział Architektoniczno-Budowlany

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 5 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Marta Dołhan

2

Jolanta Klimkowska

3

Karolina Krempa

4

Grażyna Pietraszek

5

Iwona Pukosz

CZŁONEK ZARZĄDU
Ksawery Gut

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Podinspektora (3 etaty) w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
3) wykształcenie wyższe lub średnie,
4) kierunek wykształcenia: techniczne, budowlane, planowanie przestrzenne, inżynieria lub ochrona środowiska, 
5) w przypadku wykształcenia średniego wymagane jest min. 3 letnie doświadczenie zawodowe w administracji budowalnej,
6) w przypadku wykształcenia średniego wymagany jest min. 3 letni staż pracy,
7) umiejętność obsługi komputera,
8) dobra znajomość ustawy Prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, kpa, 
9) podstawowa znajomość przepisów o planowaniu przestrzennym, przepisów dot. ochrony środowiska i geodezji oraz ustaw: o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych.
 
2. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) prowadzenie postępowań zgodnie z kompetencją starosty, określonych w  ustawie Prawo Budowlane,
2) przygotowywanie dokumentów do archiwizacji,
3) udzielanie informacji klientom.
 
3. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) dokumenty poświadczające wykształcenie,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
4) kserokopia lub dokument poświadczający wymagany staż pracy i doświadczenie w pracy,
5) oświadczenie bądź dokumenty poświadczające dobrą znajomość ustawy prawo budowlane i rozporządzeń wykonawczych, kpa oraz podstawową znajomość przepisów o planowaniu przestrzennym, przepisów dot. ochrony środowiska i geodezji oraz ustaw: o dostępie do informacji publicznej i o ochronie danych osobowych,
6) oświadczenie bądź dokument poświadczający umiejętność obsługi komputera,
7) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,  
9) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. ochronie danych osobowych (Dz. U. tj. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r. poz. 1202 z późn zm”).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 6  czerwca 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w ARB.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Starosta zastrzega możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-05-19 15:22:22)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Zmysłowski
(2016-07-05 12:51:01)
 
 
ilość odwiedzin: 10151335

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X