☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 12.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Dyrektor Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

Piaseczno, dnia 13.07.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

Powiatowy Ośrodek Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

ul. Księdza Sajny 2A

Stanowisko - Dyrektor

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Dyrektora w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii.

Na w/w stanowisko nie został zatrudniony żaden kandydat .

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Żaden z kandydatów nie wykazał się wystarczającą wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na tym stanowisku.

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTA PIASECZYŃSKI

ul. Chyliczkowska 14, 05-500  Piaseczno
 

Dyrektor

Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się dwóch kandydatów spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

1. OZIMEK RENATA

2. POPRZĘCKI BOGUSŁAW

 


ARKADIUSZ STRZYŻEWSKI
Wicestarosta Piaseczyński

 
 
 
 
 
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
DYREKTORA
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii (POIK)
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe,
d) co najmniej 3 letni staż pracy w pomocy społecznej, 
e) specjalizacja z zakresu organizacji pomocy społecznej, zgodnie z art. 122 ust.1 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U.  2015 r.  poz. 163 z późn. zm), 
f) brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,
g) osoba nie skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
h) osoba nie karana zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.
 
2) Wymagania dodatkowe: 
zdolności kierownicze, wysoka kultura osobista, obowiązkowość, zdecydowanie, operatywność, komunikatywność, dyspozycyjność, 
 
3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) zapewnienie prawidłowego funkcjonowania Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii i kierowanie jego działalnością, w tym promocja jednostki,
b) wykonywanie wszelkich czynności z zakresu prawa pracy ciążących na pracodawcy.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) dokumenty poświadczające wykształcenie /dyplom lub zaświadczenie o odbytych studiach/,
d) dokument lub kserokopia dokumentu potwierdzająca min 3 letni staż pracy w pomocy społecznej, 
e) kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie wymaganej specjalizacji,
f) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
g) oświadczenie o nie karaniu za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
h) oświadczenie o nie skazaniu  prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe;,
i) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.)”.
k) inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku dyrektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Dyrektora POIK  w terminie do dnia  16 czerwca 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub nie wybrania żadnego kandydata.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
 
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-06-01 21:05:01)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-07-13 14:52:06)
 
 
ilość odwiedzin: 9712448

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X