☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 20.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Sekretarz Powiatu Piaseczyńskiego

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. CHYLICZKOWSKA 14


Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowisko

SEKRETARZA POWIATU PIASECZYŃSKIEGO

Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 1 LIPCA 2016 r. Pan Maciej Michalski z Głoskowa.

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na stanowisku Sekretarza Powiatu Piaseczyńskiego.

Starosta Piaseczyński
Wojciech Ołdakowski

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 

Sekretarz Powiatu Piaseczyńskiego

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się 1 kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Maciej Michalski

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
SEKRETARZA POWIATU PIASECZYŃSKIEGO
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe,
3) brak przynależności do partii politycznych,
4) nieposzlakowana opinia,
5) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa w szczególności z zakresu: kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o finansach publicznych, Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz przepisów obowiązujących powiatowe jednostki organizacyjne,
6) osoba posiadająca  min. 4 lata stażu pracy na stanowisku urzędniczym w jednostkach, o których mowa w art.2 ustawy o pracownikach samorządowych (t.j. Dz.U. 2014 r. poz. 1202 z późn.zm.), w tym  min. 3 lata stażu  pracy na kierowniczym stanowisku urzędniczym wymienionym w art. 4 ust. 1  pkt 1) i  pkt 2) oraz art.5 ust.1 ustawy o pracownikach samorządowych w tych jednostkach,
7) niekaralność, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
9) obsługa komputera w zakresie MS Office, 
10) umiejętność redagowania pism urzędowych.
2. Wymagania dodatkowe:
1) dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.
 
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą:
1) koordynowanie prac między komórkami organizacyjnymi Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
2) nadzorowanie stosowania instrukcji kancelaryjnej, archiwalnej i jednolitego rzeczowego wykazu akt,
3) czuwanie nad tokiem i terminowością wykonywanych zadań w Starostwie,
4) koordynowanie prac związanych z opracowywaniem projektów aktów prawnych regulujących struktury i zasady działania komórek organizacyjnych Starostwa,
5) nadzorowanie toku przygotowywania projektów uchwał Zarządu oraz prac związanych z organizacją posiedzeń Zarządu,
6) koordynowanie prac dotyczących przygotowania i wnoszenia pod obrady Rady Powiatu projektów uchwał i innych materiałów przedstawianych przez Zarząd,
7) koordynowanie procesu komputeryzacji, zakupów środków trwałych, remontów oraz gospodarki powierzchnią użytkową budynku wchodzącego w skład siedziby Starostwa, ustalanie w porozumieniu ze Starostą, Wicestarostą i Skarbnikiem zakresów czynności i odpowiedzialności pracowników Starostwa,
8) koordynacja i nadzór nad redakcją Biuletynu Informacji Publicznej,
9) wykonywanie zadań zawiązanych z wyborami,
10) nadzór nad realizacją uchwał Zarządu i Zarządzeń Starosty,
11) współpraca z mediami, wykonywanie innych zadań powierzonych przez Starostę.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), 
2) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
3) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
4) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy, 
5) oświadczenie kandydata  dot. umiejętności obsługi  komputera w zakresie MS Office, 
6) oświadczenie o nie przynależności do partii politycznych,
7) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r . poz. 1202 z późn. zm.).
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Sekretarza Powiatu występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 21 czerwca  2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Sekretarza. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny lub nie wybrania żadnego z kandydatów.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-06-06 16:02:06)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-08-03 13:42:00)
 
 
ilość odwiedzin: 10121512

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X