☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Sobota 15.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Audytor (0,4 etatu) w Starostwie Powiatowym w Piasecznie


 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

 

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

 

 

Informujemy, że  zakończono procedurę naboru na stanowisko

AUDYTORA

 

 

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 29 CZERWCA 2016 r. Pani Agnieszka Strąk  z Warszawy.

 

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na stanowisku Audytora.

 

                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                        Starosta Piaseczyński

                                                                                                                                                                                                                         Wojciech Ołdakowski

 

 

 

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno


AUDYTOR

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się 1 kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Agnieszka Strąk

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka
 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Audytora (0,4 etatu)
w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1)  Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe,
d) nie karalność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwa skarbowe,
e) posiadanie przynajmniej jednej z niżej wymienionych kwalifikacji:
- certyfikat: Certified Internal Auditor (CIA), Certified Government Auditing Professional (CGAP), Certified Information Systems Auditor (CISA), Association of Chartered Certified Accountants (ACCA), Certified Fraud Examiner (CFE),  Certification in Control Self Assessment (CCSA), Certified Financial Services Auditor (CFSA) lub Chartered Financial Analyst (CFA) ,
- złożenie w latach 2003-2006 ,z pozytywnym wynikiem egzaminu na Audytora wewnętrznego przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez Ministra Finansów,
- uprawnienia biegłego rewidenta,
-  min. dwuletnia praktyka  w zakresie audytu wewnętrznego i legitymowanie się dyplomem  ukończenia studiów podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego, wydanym przez jednostkę organizacyjną, która w dniu wydania dyplomu była uprawniona, zgodnie z odrębnymi ustawami, do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych lub prawnych,
f) posiadanie co najmniej 3 letniego stażu pracy.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) znajomość przepisów obowiązujących powiatowe jednostki organizacyjne,
b) umiejętność redagowania pism urzędowych, 
c) umiejętność pracy na komputerze,
d) dyspozycyjność, dobra organizacja pracy.
 
3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) sporządzanie corocznej analizy ryzyka w Starostwie i jednostkach organizacyjnych powiatu.
b) opracowywanie i realizacja rocznych planów audytu wewnętrznego w oparciu o analizę ryzyka,
c) realizacja czynności wynikających z ustaleń audytu (np. przygotowywanie zawiadomień o podejrzeniu naruszenia dyscypliny finansów publicznych lub podejrzeniu popełnienia przestępstwa),
d) współpraca z zewnętrznymi organami kontroli i audytu oraz udział w realizacji wydawanych przez nie zaleceń pokontrolnych, 
e) współpraca z Sekretarzem Powiatu w celu identyfikacji ryzyk w związku z realizacją zadań przez komórki organizacyjne Starostwa,
f) prowadzenie na polecenie Starosty czynności kontrolnych i udział w komisjach ds. kontroli powoływanych przez Starostę,
g) realizacja innych zadań wynikających z obowiązujących przepisów.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
d) dokument lub kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy, 
e)  kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie przynajmniej jednej kwalifikacji wymienionej w  pkt 1 lit. e,
f) kwestionariusz osobowy dla kandydata,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb   niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie ustawą z dnia 29.08.1997r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Audytora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14,  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Audytora w terminie do dnia 21 czerwca 2016 r. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub nie wybrania żadnego kandydata.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-06-06 16:08:08)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Zmysłowski
(2016-07-05 12:27:21)
 
 
ilość odwiedzin: 9727099

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X