☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 27.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

Piaseczno, 01.09.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 września 2016 r.

Pani Katarzyna Świcińska z Sułkowic.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 22.07.2016 r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Podinspektor – Wydział Architektoniczno-Budowlany

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Katarzyna Świcińska

2. 

Katarzyna Tokaj-Stala

CZŁONEK ZARZĄDU
Ksawery Gut

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY

Podinspektora w Wydziale Architektoniczno-Budowlanym
w Starostwie Powiatowym w Piasecznie


1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) wykształcenie wyższe o profilu administracyjnym,
c) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni  praw publicznych,
d) nie karalność za przestępstwa popełnione z winy umyślnej lub umyślne przestępstwa skarbowe,
e) dobra znajomość ustaw: o dostępie do informacji publicznej i ochronie danych osobowych, oraz rozporządzenia w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitego rzeczowego wykazu akt, instrukcji w sprawie organizacji i
zakresu działania archiwów zakładowych, Ustawy Kodeks postępowania administracyjnego oraz podstawowa znajomość przepisów: Prawa budowlanego, o planowaniu przestrzennym,  przepisów środowiskowych i geodezyjnych
f) 5 letni staż pracy – w tym min. rok w administracji publicznej,
g) umiejętność pracy na komputerze.

2) Wymagania dodatkowe:
a) doświadczenie w administracji architektoniczno-budowlanej,
3) Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
a) prowadzenie kancelarii Wydziału Architektoniczno-Budowlanego,
b) rejestrowanie spraw przychodzących i wychodzących,
c) archiwizacja dokumentacji,
d) udzielanie informacji w sprawach prowadzonych przez Wydział w tym udzielanie informacji publicznej,
e) współpraca z innymi Wydziałami,
f) udzielanie pomocy pracownikom merytorycznym wydziału.

4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV),
b) list motywacyjny,
c) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
d) dokument lub kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy,
e) kwestionariusz osobowy dla kandydata,
f) kserokopia dokumentu lub oświadczenie poświadczające umiejętność pracy na komputerze,
g) oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie lub przestępstwa skarbowe,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb   niezbędnych   do realizacji procesu rekrutacji zgodnie ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 2135 z późn.zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r.  o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. z 2014 r., poz. 1202 z późn. zm.).

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w placówce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego  w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14,  z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektor w ARB  w terminie  do dnia 20 lipca 2016 r.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny lub nie wybrania żadnego kandydata.

STAROSTA PIASECZYŃSKI

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Zmysłowski
(2016-07-05 13:30:00)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-09-02 10:19:38)
 
 
ilość odwiedzin: 10151414

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X