☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 04.10.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Kierownika Biura Kontroli Wewnętrznej w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.

Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 1 października 2016 r.

Pan Wojciech Stoliński z Warszawy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 06.09.2016 r.

LISTA KANDYDATÓW

 

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

 

Kierownik Biura Kontroli Wewnętrznej

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.     Imię i nazwisko
1.       Wojciech Stoliński

Katarzyna Paprocka
Członek Zarządu

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Kierownika 
Biura Kontroli Wewnętrznej
w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe prawnicze,
3) nieposzlakowana opinia,
4) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu: kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz przepisów obowiązujących powiatowe jednostki organizacyjne,
5) posiadanie min. 5 lat stażu pracy na stanowiskach kierowniczych związanych z zarządzaniem zespołami ludzkimi,
6) udokumentowane doświadczenie w tworzeniu regulacji o charakterze nadzorczym, kontrolnym i organizacyjnym,
7) niekaralność, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
8) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
9) obsługa komputera w zakresie MS Office, 
10) umiejętność redagowania pism urzędowych.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) dyspozycyjność, dobra organizacja pracy, komunikatywność,
2) umiejętność zarządzania zespołami ludzkimi,
3) prawo jazdy kat. B.
 
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą:         
1) opracowanie rocznego planu kontroli i przedstawienie do zatwierdzenia Staroście,
2) koordynowanie i przeprowadzanie kontroli w urzędzie i jednostkach organizacyjnych powiatu,
3) aktualizacja i opracowywanie optymalnych regulacji i procedur dotyczących  kontroli      wewnętrznej i zarządczej urzędu i jednostek organizacyjnych, 
4) aktualizacja i opracowywanie systemów sprawozdawczości urzędu i jednostek organizacyjnych,
5) koordynacja i nadzór nad realizacją ustawy o dostępie do informacji publicznej,
6) koordynacja i nadzór nad odpowiedziami na interpelacje radnych powiatowych,
7) współpraca z zewnętrznymi jednostkami prowadzącymi kontrolę w urzędzie i w jednostkach organizacyjnych powiatu,
8) wykonywanie zadań kontrolnych powierzonych przez Starostę.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), 
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
6) dokument lub kserokopia dokumentu potwierdzającego doświadczenie w tworzeniu regulacji o charakterze nadzorczym, kontrolnym i organizacyjnym,
7) oświadczenie kandydata  dot. umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office, 
8) oświadczenie kandydata o znajomości i umiejętności stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu : kodeksu pracy, kodeksu cywilnego, kodeksu postepowania administracyjnego, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych, ustawy o finansach publicznych, Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz przepisów obowiązujących powiatowe jednostki organizacyjne,
9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (tj. Dz. U. 2016 r. poz. 902 ).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Kierownika Biura występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 31 sierpnia  2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Kierownika Biura.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny lub nie wybrania żadnego z kandydatów.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-08-03 13:44:37)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-10-04 14:13:37)
 
 
ilość odwiedzin: 10812937

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X