☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor ds. BHP (0,2 etatu) w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 13.09.2016 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

 

Inspektor ds. BHP (0,2 etatu)

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na ww. stanowisko. Od dnia 08.09.2016 r. na stanowisko Inspektora ds. BHP został zatrudniony Pan Kacper Siwik zamieszkały w Warszawie.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Pan Kacper Siwik spełnił wszystkie wymagania formalne, a podczas rozmowy kwalifikacyjnej wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną.


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 02.09.2016 r.

LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

 

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Inspektor ds. BHP - (0,2 etatu)

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikował się jeden kandydat spełniający wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Kacper Siwik

Katarzyna Paprocka

Członek Zarządu

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY
 
Inspektora ds. BHP (0,2 etatu) 
 
1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) wykształcenie wyższe o kierunku  lub specjalności w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy lub studia podyplomowe w zakresie bezpieczeństwa  higieny pracy,
3) znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu : bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu pracy, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz przepisów obowiązujących powiatowe jednostki organizacyjne,
4) posiadanie min. 3 lat stażu pracy, 
5) niekaralność, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
6) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
7) umiejętność obsługi komputera w zakresie MS Office, 
8) umiejętność obsługi urządzeń biurowych.
 
2. Wymagania dodatkowe:
1) dobra organizacja pracy, komunikatywność,
2) umiejętność sporządzania dokumentacji BHP ,
3) prawo jazdy kat. B.
 
3. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą:         
1) szkolenie z zakresu BHP pracowników, stażystów i praktykantów w Starostwie    Powiatowym w Piasecznie,
2) udział w opracowywaniu wewnętrznych regulacji z zakresu bhp,
3) kontrola warunków pracy i przestrzegania zasad i przepisów bhp,
4) ustalanie okoliczności i przyczyn wypadków w pracy w tym sporządzanie i prowadzenie dokumentacji powypadkowej,
5) prowadzenie zadań z zakresu nadzoru nad bezpieczeństwem przeciwpożarowym,
6) pozostałe zadania wynikające z § 2 ust. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 02.09.1997 r. w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny pracy.
 
4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), 
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
4) kserokopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5) kserokopie świadectw pracy lub inne dokumenty potwierdzające wymagany staż pracy,
6) oświadczenie kandydata dot. umiejętności obsługi komputera w zakresie MS Office, 
7) oświadczenie kandydata dot. umiejętności obsługi urządzeń biurowych,
8) oświadczenie kandydata o znajomości i umiejętności  znajomość i umiejętność stosowania przepisów prawa, w szczególności z zakresu : bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, kodeksu pracy, ustawy o samorządzie powiatowym, ustawy o pracownikach samorządowych, ustawy o ochronie danych osobowych, Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie oraz przepisów obowiązujących powiatowe jednostki organizacyjne,
9) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
10) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2016 r . poz. 902).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Inspektora BHP  występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 17 sierpnia 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora ds. BHP. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. Zastrzega się możliwość zamknięcia naboru bez podania przyczyny lub nie wybrania żadnego z kandydatów.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA  PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-08-03 14:35:59)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-09-14 13:51:52)
 
 
ilość odwiedzin: 10813043

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X