☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 25.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 04.11.2016

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14
 

Inspektor w Wydziale Organizacyjnym

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 3 listopada 2016 r.

Pani Izabela Kuligowska z Żabieńca.

 

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydatka spełniła wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydatka wykazała się wyższą wiedzą merytoryczną potrzebną do pracy na tym stanowisku.


STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 24.10.2016 r.
 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 

Inspektor (1 etat) – Wydział Organizacyjny

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 2 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1

Anna Barszcz

2

Izabela Kuligowska


CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 
Inspektor  
w Wydziale Organizacyjnym Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1. Wymagania niezbędne:
1) wykształcenie wyższe,
2) niekaralność, tj. osoba nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
3) obywatelstwo polskie,
4) posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystanie z pełni praw publicznych,
5) znajomość obsługi pakietu MS Office,
6) znajomość podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego: Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie,
7) umiejętność obsługi systemu Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
8) umiejętność redagowania pism urzędowych,
9) min. 6 miesięcy pracy w urzędach jednostek samorządu terytorialnego, w tym min. 3 miesiące pracy w sekretariacie.
10) dyspozycyjność, bardzo dobra organizacja pracy, umiejętność pracy w sytuacjach stresujących, wysoka kultura osobista,
11) min. 3 lata stażu pracy.
 
2. Do zakresu wykonywanych zadań na stanowisku należeć będą:         
1) obsługa sekretariatu starosty, wicestarosty i pozostałych członków Zarządu Powiatu Piaseczyńskiego,
2) prowadzenia centralnego rejestru umów cywilnoprawnych,
3) prowadzenie rejestru delegacji pracowników starostwa,
4) przygotowanie pism, prezentacji na polecenie członków zarządu,
5) reprezentowanie starosty poza siedzibą urzędu,
6) wykonywanie innych czynności związanych z funkcjonowaniem Wydziału Organizacyjnego.
 
3. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV), 
2) list motywacyjny,
3) kwestionariusz osobowy dla kandydatów do pracy,
4) kopia dokumentu potwierdzającego wykształcenie,
5) oświadczenie lub dokument potwierdzający znajomość obsługi pakietu MS Office, 
6) oświadczenie kandydata, że posiada wiedzę nt. podstawowych aktów prawnych regulujących funkcjonowanie samorządu powiatowego: Statutu Powiatu Piaseczyńskiego, Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Piasecznie, 
7) oświadczenie kandydata, że jest osobą dyspozycyjną, posiada umiejętność: redagowania pism urzędowych, pracy w sytuacjach stresujących i bardzo dobrej organizacji pracy,
8) oświadczenie kandydata, że zna system Elektronicznego Zarządzania Dokumentacją,
9) dokument lub kserokopię dokumentu potwierdzającego  wymagane doświadczenie i staż pracy.
10) oświadczenie kandydata, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych oraz korzysta z pełni praw publicznych i że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo popełnione umyślnie, ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
11) oświadczenie kandydata o  wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie  pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia  29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2015 r. poz. 2135) oraz ustawą z dnia  21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych (tj. Dz. U. 2014 r. poz. 1202).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Inspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul Chyliczkowska 14, w terminie do dnia  20 października  2016 r. z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w Wydz. ORG”. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-10-06 13:39:42)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-11-04 15:44:49)
 
 
ilość odwiedzin: 10145371

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X