☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 27.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor - 1 etat Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRAC

Podinspektor– 1 etat

Wydział Inwestycji, Remontów i Drogownictwa  w Starostwie Powiatowym w Piasecznie     

1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) wykształcenie wyższe,
d) znajomość Ustawy o ruchu drogowym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego, Rozporządzenia Ministra
      Infrastruktury z dnia 23 września 2003r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach
      oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem,
e) min 6 miesięcy doświadczenia w pracy na stanowisku związanym z organizacją ruchu,
f)  prawo jazdy kat. B,
g) znajomość systemu EZD.

2) Zakres  głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
    a) sprawdzanie, weryfikowanie, opiniowanie, analizowanie i konsultowanie projektów stałej i tymczasowej
     organizacji ruchu, rozpatrywanie poprawności projektów zgodnie z obowiązującymi wymogami, uzgadnianie
     projektów w różnych stadiach dokumentacji w celu właściwego projektowania zmian organizacji ruchu,
   b) kontrolowanie oraz analizowanie stanu organizacji ruchu i bezpieczeństwa ruchu drogowego na administrowanej
       sieci dróg, udział w odbiorach oznakowania dróg w celu prawidłowej organizacji ruchu w terenie,
    c) opracowywanie projektów organizacji ruchu uwzględniających wnioski wynikające z przeprowadzonych analiz
        organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
   d) rozpatrywanie wniosków dotyczących wykorzystania dróg w sposób szczególny oraz wniosków dotyczących
       zmiany organizacji ruchu,
   e) przygotowywanie do zatwierdzenia projektów organizacji ruchu, przygotowywanie projektów odpowiedzi na
      interpelacje, skargi i wnioski w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu drogowego,
   f) udział w komisjach, zespołach zajmujących się problematyką drogową w mieście oraz komisjach odbiorów
       obiektów drogowych w zakresie organizacji i bezpieczeństwa ruchu,
   g) opracowywanie wytycznych do projektowania w zakresie organizacji ruchu, nadzorowanie projektowania
       organizacji ruchu.
  
3) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) 
b) list motywacyjny,
c) kserokopie dokumentu poświadczającego wymagane wykształcenie,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane doświadczenie w pracy i posiadanie prawa jazdy,
     f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu  za umyślne przestępstwo ścigane
     z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o znajomości Ustawy o ruchu drogowym, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
    Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków
    zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzeniem,
h) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie  danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. 2016 r.,  poz. 922) oraz ustawą z dn. 21.11.2008 r. o pracownikach  samorządowych 
    (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 902).

Jednocześnie informujemy, że na stanowisku podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie ul. Chyliczkowska 14,  w terminie do dnia 26.10.2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w IRD.  Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w  Piasecznie  po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

      

       Wojciech Ołdakowski
    STAROSTA PIASECZYŃSKI

 

     


 

Wytworzył:
Udostępnił:
Wojciech Zmysłowski
(2016-10-12 14:34:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Zmysłowski
(2016-10-12 15:52:33)
 
 
ilość odwiedzin: 10151520

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X