☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Czwartek 28.10.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Udzielenie licencji na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (spedycja)

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2021 r.,  poz. 919)
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 18 czerwca 2013 r. w sprawie wzorów zezwolenia na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego i wzorów licencji na wykonywanie transportu drogowego oraz wypisów z tych dokumentów (Dz. U. z 2019 r., poz. 2377)
  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz.U. z 2021 r., poz. 735)

Miejsce złożenia i odbioru dokumentów:

Starostwo Powiatowe w Piasecznie
Wydział Komunikacji i Transportu
ul. Czajewicza 2/4
tel. 22 736 48 82

Przyjęcia interesantów:

poniedziałek: 8.00 - 16.50
wtorek, środa, czwartek: 8.00 - 15.50
piątek: 8.00 - 14.50

Wymagane dokumenty:

wniosek o udzielenie na wykonywanie transportu drogowego w zakresie pośrednictwa przy przewozie rzeczy (DOC, 20 KB)

Załączniki:

  • wydruk z CEIDG
  • oświadczenie osoby zarządzającej transportem (DOC, 19 KB)
  • kopia certyfikatu kompetencji zawodowych (+ oryginał)
  • informacja z Krajowego Rejestru Karnego lub oświadczenie o spełnianiu wymogu dobrej reputacji przedsiębiorcy (DOC, 16 KB)
  • sytuacja finansowa zapewniająca podjęcie i prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie transportu drogowego potwierdzona dostępnymi środkami finansowymi (50.000 euro) na koncie, majątkiem (własność nieruchomości) lub ostatnim bilansem rocznym przedsiębiorstwa potwierdzonym przez audytora lub osobę odpowiednio upoważnioną (przy ocenie sytuacji finansowej stosuje się kurs średni ogłaszany przez NBP, obowiązujący w ostatnim dniu roku poprzedzającego rok, w którym ocena ta jest dokonywana - w roku 2017 wynosi 4,4240 zł)
  • dokument potwierdzający udzielenie pełnomocnictwa, jeżeli w sprawie występuje pełnomocnik
  • dowód uiszczenia opłaty.


Wniosek o dokonanie zmiany w udzielonym zezwoleniu, licencji na wykonywanie zawodu przewoźnika drogowego rzeczy/osób (DOC, 18 KB)

Obowiązek informacyjny w sytuacji pozyskania danych od osoby której dane dotyczą RODO (DOC, 20 KB)
 

Opłaty:

Okres ważności licencji i opłata w zł 

od 2 do 15  lat              800 zł
powyżej 15 do 30 lat    900 zł
powyżej 30 do 50 lat   1000 zł

Opłaty można dokonać w  kasie banku w Wydziale Komunikacji i Transportu lub przelać na konto:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Czajewicza 2/4, 05-500 Piaseczno
62 1020 1169 0000 8002 0107 8963

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo w wysokości 17 zł  (w przypadku gdy wnioskodawca nie działa osobiście) należy przelać na konto:
Urząd Miasta i Gminy w Piasecznie, ul. Kościuszki 5, 05-500 Piaseczno
05 1240 6973 1111 0010 8670 6226 (Pekao S.A.)

Tryb odwoławczy:

Odwołanie wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Warszawie, ul. Obozowa 57 za pośrednictwem organu, który wydał decyzję w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji stronie.

Wytworzył:
Małgorzata Borkowska
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2016-10-26 12:24:16)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2020-11-25 10:17:40)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 27081941