☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Poniedziałek 19.08.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, 29.11.2016 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

 

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Katastru

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na ww. stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie

Nabór zostanie zamknięty bez podawania przyczyny - zgodnie z § 8 Regulaminu w sprawie trybu i zasad przeprowadzania naborów na wolne stanowiska urzędnicze i kierownicze stanowiska urzędnicze w Starostwie Powiatowym w Piasecznie oraz naborów na stanowiska kierowników jednostek organizacyjnych powiatu.

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 17.11.2016 r.

 

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
 

Podinspektor – Wydział Geodezji i Katastru (GEK)

 

Informujemy, że w wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowało się 3 kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu:

Lp.

Imię i nazwisko

1.

Agnieszka Kocimowska

2

Ilona Makuch

3

Gabriela Tomala

CZŁONEK ZARZĄDU
Katarzyna Paprocka

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 
Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie w kierunku geodezji i kartografii: wyższe lub średnie,
e) w przypadku wykształcenia średniego min. 3 lata stażu pracy,
f) umiejętność obsługi oprogramowania w zakresie ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna).
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) umiejętność rozwiązywania problemów i myślenie analityczne,
b) radzenie sobie z niejednoznacznością i umiejętność pracy w stresie,
c) łatwość podejmowania decyzji,
d) umiejętność obsługi oprogramowań geodezyjnych: Kataster on Line, Ośrodek, Geo-Map, Geomedia,
e) min. półroczne doświadczenie w pracy w geodezji i kartografii.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) wprowadzanie zmian do ewidencji gruntów i budynków, w tym generowanie zawiadomień o zmianach i ich przekazywanie,
b) udostępnianie danych ewidencji gruntów i budynków, w tym w szczególności wypisów i wyrysów z operatu ewidencyjnego,
c) udzielanie informacji w formie pism i zaświadczeń z zakresu ewidencji gruntów i budynków oraz rejestru cen i wartości nieruchomości,
d) sporządzanie wykazów, zestawień oraz segregowanie i analiza dokumentów stanowiących podstawę zmiany w ewidencji gruntów i budynków,
e) prowadzenie spraw, w tym przygotowywanie: pism, postanowień i decyzji z zakresu ewidencji gruntów i budynków w ramach prowadzonych postępowań administracyjnych oraz udzielania odpowiedzi na pisma,
f) wprowadzanie i udostępnianie danych z rejestru cen i wartości nieruchomości,
g) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i pisma oraz przetargów na udzielenie zamówień publicznych.
h) udział w czynnościach modernizacji i weryfikacji ewidencji gruntów i budynków.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie i wymagany staż pracy,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
e) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
f) oświadczenie lub dokument poświadczający umiejętność obsługi oprogramowania w zakresie ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna),
g) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 10 listopada 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Katastru. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-10-27 15:26:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-12-01 09:15:42)
 
 
ilość odwiedzin: 10813191

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X