☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 27.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Podinspektor (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 04.01.2017 r.

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Podinspektor w Wydziale Geodezji i Katastru

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Podinspektora w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Na w/w stanowisko został zatrudniony od dnia 01.01.2017 r.

Pan Piotr Słowik z Warszawy.

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Kandydat spełnił wszystkie wymagania formalne. W trakcie przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej kandydat wykazał się wysoką wiedzą merytoryczną niezbędną do pracy na tym stanowisku.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
 
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
PODINSPEKTOR (1 etat) w Wydziale Geodezji i Katastru Starostwa Powiatowego w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie  w kierunku geodezji i kartografii : wyższe  lub średnie,
e) w przypadku wykształcenia średniego min. 3 lata stażu pracy,
f) doświadczenie zawodowe min. 5 lat w zakresie prac wykonawstwa geodezyjnego tj. pomiarów sytuacyjno-wysokościowych, inwentaryzacyjnych i realizacyjnych oraz w zakresie opracowań geodezyjnych do celów prawnych.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) posiadanie uprawnień w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie określonym w art. 43 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne,
b) umiejętność rozwiązywania problemów, 
c) myślenie analityczne i radzenie sobie z niejednoznacznością,
d) łatwość podejmowania decyzji,
e) umiejętność pracy w stresie,
f) umiejętność obsługi oprogramowań geodezyjnych ( min. 2 dowolnych).
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) przeprowadzanie kontroli dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej przed przyjęciem do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zakresie przepisów prawa, standardów technicznych i organizacyjnych, osiąganych dokładności i kompletności,
b) przeprowadzanie kontroli informatycznej opracowań numerycznych prac geodezyjnych i kartograficznych,
c) przygotowywanie projektów odpowiedzi na skargi i pisma,
d) współuczestniczenie w komisyjnych odbiorach prac geodezyjnych i kartograficznych zlecanych przez Wydział,
e) przygotowywanie warunków technicznych wykonania nietypowych prac geodezyjnych i kartograficznych,
f) współdziałanie w tworzeniu katastru nieruchomości,
g) udział w komisjach powoływanych przez starostę związanych z wyłączeniem materiałów z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie i wymagany staż pracy,
c) dokument poświadczający wymagane doświadczenie w pracy,
d) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
e) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia  publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
f) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
g) oświadczenie lub dokument poświadczający umiejętność obsługi oprogramowania w zakresie ewidencji gruntów i budynków (część opisowa i graficzna),
h) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Podinspektora występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 18 listopada 2016 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Podinspektora (Zasób) w Wydziale Geodezji i Katastru. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski
 
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-11-04 13:31:31)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-01-05 10:39:10)
 
 
ilość odwiedzin: 10151415

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X