Strona główna Biuletynu Informacji Publicznej - www.bip.gov.pl
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 17.01.2018

zaawansowane

Zgłoszenie inwestycji i zadań niewymagających uzyskania pozwolenia wodnoprawnego

KARTA USŁUGI
 
ZGŁOSZENIE INWESTYCJI I ZADAŃ NIEWYMAGAJĄCYCH UZYSKANIA POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
 
ZGŁOSZENIA WYMAGA:
1) wykonanie pomostu do 25 m długości całkowitej; 
2) postój na wodach płynących obiektów pływających lub statków przeznaczonych w szczególności na cele mieszkaniowe lub usługowe; 
3) przejście napowietrznymi liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi nad wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne, o ile ma to wpływ na kształtowanie zasobów wodnych, a także przejście tymi liniami nad wałami przeciwpowodziowymi; 
4) przejście liniami energetycznymi lub telekomunikacyjnymi, lub innymi urządzeniami pod wodami innymi niż śródlądowe drogi wodne; 
5) wykonanie kąpieliska, wyznaczenie miejsca wykorzystywanego do kąpieli, również na obszarze morza terytorialnego; 
6) odwadnianie wykopów budowlanych oraz odprowadzanie wód z wykopów budowlanych; 
7) roboty w wodach oraz inne roboty, które mogą być przyczyną zmiany naturalnych przepływów wód, stanu wód stojących i wód podziemnych, o ile zasięg oddziaływania nie wykracza poza granice nieruchomości, na której będzie realizowane przedsięwzięcie; 
8) wykonywanie stawów zasilanych wodami gruntowymi, o powierzchni nieprzekraczającej 500 m2 i głębokości nieprzekraczającej 2 m od powierzchni terenu, o zasięgu oddziaływania niewykraczającym poza granice terenu, którego zakład jest właścicielem.
 
Organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo starosta wykonujący to zadanie jako zadanie z zakresu administracji rządowej, a jeżeli zgłoszenie dotyczy przedsięwzięć na terenach zamkniętych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, organem właściwym do przyjęcia zgłoszenia jest właściwy miejscowo dyrektor regionalnego zarządu. 
 
1. Podstawa prawna:
art. 123a ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późniejszymi zmianami).
 
2. Miejsce załatwienia sprawy:
Starostwo Powiatowe w Piasecznie 
Wydział Ochrony Środowiska
ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno
tel. 22 756 61 73, 22 756 61 78
 
3. Sposób załatwienia sprawy:
- zgłoszenie wraz z wymaganymi dokumentami składa się w kancelarii Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14
- do wykonania urządzeń wodnych, obiektów, robót lub innych działań podlegających obowiązkowi zgłoszenia można przystąpić, jeżeli w terminie 30 dni od dnia doręczenia zgłoszenia właściwy organ nie wniesie w drodze decyzji, sprzeciwu i nie później niż po upływie 3 lat od określonego w zgłoszeniu terminu ich rozpoczęcia.
 
4. Wymagane dokumenty:
- wniosek o przyjęcie zgłoszenia niewymagającego uzyskania pozwolenia wodnoprawnego zgodnie z art. 123a ustawy Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.)
 
Co powinno zawierać zgłoszenie:
1) oznaczenie zakładu dokonującego zgłoszenia z podaniem jego siedziby i adresu; 
2) określenie: 
a) celu planowanych do wykonania czynności, robót, lub urządzeń wodnych, 
b) wpływu planowanych do wykonania czynności, robót lub urządzeń wodnych na wody powierzchniowe i wody podziemne, w szczególności na stan tych wód oraz realizację celów środowiskowych określonych dla tych wód; 
3) opis wykonywanych robót, ich położenie, podstawowe parametry charakteryzujące planowane roboty i warunki ich wykonania; 
4) termin rozpoczęcia robót lub czynności.
 
Do zgłoszenia należy dołączyć
1) kopię aktualnej mapy ewidencyjnej z naniesionym schematem planowanych działań i zasięgiem ich oddziaływania; 
2) odpowiednie szkice lub rysunki;
3) oświadczenie o zgodności planowanego zamierzenia z warunkami korzystania z wód regionu wodnego oraz z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów; 
4) zgodę właściciela wody lub właściciela sztucznego zbiornika wodnego. 
 
- dokument potwierdzający, że wnioskodawca jest uprawniony do występowania w obrocie prawnym, jeżeli prowadzący instalację nie jest osobą fizyczną (kopia wypisu z KRS lub zaświadczenie o dokonaniu wpisu do ewidencji działalności gospodarczej),
- dokument stwierdzający ustanowienie pełnomocnika, w przypadku gdy z wnioskiem występuje pełnomocnik, wraz z uiszczoną opłatą skarbową, o której mowa w pkt 5.
 
Zgłoszenia, należy dokonać przed terminem zamierzonego rozpoczęcia wykonywania czynności, robót lub urządzeń lub innych działań podlegających temu obowiązkowi. 
 
5. Opłata:
Zgłoszenie nie podlega opłacie skarbowej.
Z chwilą złożenia dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa, prokury oraz od jego odpisu, wypisu lub kopii, powstaje obowiązek zapłaty opłaty skarbowej od złożenia dokumentu
- dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa oraz ich odpisy, wypisy lub kopie, podlegają opłacie skarbowej w wysokości 17 zł.
 
Opłatę skarbową od złożenia w Starostwie Powiatowym w Piasecznie dokumentu stwierdzającego ustanowienie pełnomocnictwa, prokury oraz jego odpisu, wypisu lub kopii, należy wnieść na rachunek Urzędu Miasta i Gminy Piaseczno (Bank BPH S.A.  O/Piaseczno 56 1060 0076 0000 3310 0018 5078). 
 
6. Czas załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia kompletnego zgłoszenia.
Wytworzył:
Leopold Śliwiński
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-11-09 10:31:40)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2016-11-09 10:50:42)
 
 
ilość odwiedzin: 8222881

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X