☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 27.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Referent - 0,5 etatu - w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo-Wychowawczych w Pęcherach

Pęchery, 04.01.2017 r.
 
INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
Centrum Administracyjne Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych w Pęcherach
Referent (0,5 etatu)
 
Informuję, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko ,  zostanie zatrudniona od dnia 1 lutego 2017 r. Pani Iwona Golińska-Pleban zamieszkała w Piasecznie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru:
Pani Iwona Golińska-Pleban spełnia wszystkie wymagania formalne. Posiada predyspozycje  i umiejętności gwarantujące prawidłowe wykonywanie obowiązków na w/w stanowisko.
 
Dyrektor 
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Aneta Piliszek
 
Pęchery, dn. 21.12.2016 r.
LISTA KANDYDATÓW
SPEŁNIAJACYCH WYMAGANIA FORMALNE
na stanowisko „Referenta”  (0,5 etatu)
w Centrum Administracyjnym Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych
w Pęcherach ul. Bolesława Chrobrego 85
 
Informujemy, że wymagania formalne określone w ogłoszeniu spełniła i została zakwalifikowana      do dalszego etapu rekrutacji na stanowisko „referenta” następująca kandydatka :
 
Lp.                   Imię i nazwisko                   Adres zamieszkania   
1.            Iwona Beata Golińska-Pleban            Piaseczno  
 
Dyrektor 
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Aneta Piliszek
 
Dyrektor
Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo–Wychowawczych w Pęcherach
ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy
 
Referent – wymiar: 0,5 etatu
 
1. Wymagania konieczne:
- obywatelstwo polskie,
- pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
- wykształcenie:  średnie (preferowane ekonomiczne lub administracyjne)
- stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku:  Referenta
 
2. Wymagania dodatkowe: 
- biegła umiejętność obsługi komputera,
- znajomość ustaw: o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, rachunkowości, finansach publicznych, Kodeks Postępowania Administracyjnego,
- umiejętności związane z organizacją pracy, skuteczność komunikowania się, samodzielność, kreatywność, punktualność, dokładność, dyspozycyjność.
 
3. Zakres wykonywanych zadań i obowiązków na stanowisku:
1) prowadzenie archiwum zakładowego, w szczególności:
a) współpraca z komórkami organizacyjnymi w zakresie opieki nad
dokumentacją i właściwego nią zarządzania oraz w zakresie odpowiedniego jej przygotowania do przekazania do składnicy akt,  
b) przyjmowanie właściwie opracowanej dokumentacji spraw zakończonych z poszczególnych komórek organizacyjnych, do składnicy akt na podstawie spisów zdawczo-odbiorczych,
c) zabezpieczenie przyjętej dokumentacji oraz prowadzenie jej pełnej ewidencji,
d) udostępnianie dokumentacji oraz jej wypożyczenie, prowadzenie ewidencji kart udostępniania
e) inicjowanie brakowania dokumentacji oraz przekazywanie na makulaturę, po uprzednim uzyskaniu zgody miejscowego właściwego archiwum państwowego.
2) prowadzenie ewidencji środków trwałych, ewidencji ilościowo-wartościowej oraz ewidencji ilościowej wyposażenia w poszczególnych placówkach:
- Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo – Wychowawczych  w Pęcherach ul. Bolesława Chrobrego 85
- Domu Dzieci Nr 1 w Pęcherach ul. Bolesława Chrobrego 85D
- Domu Dzieci Nr 2 w Pęcherach ul. Bolesława Chrobrego 85C
- Domu Dzieci Nr 3 w Pęcherach ul. Bolesława Chrobrego 85B
- Domu Dzieci Nr 4 w Pęcherach ul. Bolesława Chrobrego 85A
3) sporządzanie protokołów kasacji i przesunięcia inwentarza
4) nadzór nad powierzonym majątkiem placówek
 
4. Informacja o warunkach pracy na  stanowisku:
- w budynkach placówki  brak wind, toalety nie przystosowane dla osób niepełnosprawnych, 
- praca według grafika uzgodnionego z pracodawcą.
 
5. Wymagane dokumenty:
- kwestionariusz osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
- życiorys (CV) z przebiegiem pracy zawodowej, 
- list motywacyjny,
- kopie dokumentów poświadczających wykształcenie, 
- kopie świadectw pracy dokumentujących staż pracy, lub zaświadczenie o zatrudnieniu, w przypadku kontynuacji zatrudnienia,
- zaświadczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań do pracy na oferowanym stanowisku, 
- podpisane oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślne lub kopia aktualnego Zapytania o udzielenie informacji o osobie z Krajowego Rejestru Karnego, 
- inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
- oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych  do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997r o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze  zm.) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach  samorządowych (Dz. U. z 2016, poz. 902)”.
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku występują standardowe warunki pracy,
a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji  zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, ul. Bolesława Chrobrego 85, Pęchery, 05-502 Piaseczno, w terminie do dnia 19.12.2016 r. z dopiskiem na kopercie: „Dotyczy naboru na stanowisko Referent”. Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane. 
Nabór zostanie rozstrzygnięty w oparciu o dostarczoną dokumentację i rozmowy z kandydatami.
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru lub nie wybrania żadnego kandydata bez podania przyczyny.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Centrum Administracyjnego Placówek Opiekuńczo - Wychowawczych, ul. Bolesława Chrobrego 85, Pęchery, 05-502 Piaseczno
 
Dyrektor 
Centrum Administracyjnego Placówek
Opiekuńczo-Wychowawczych
mgr Aneta Piliszek
 
 
Wytworzył:
Aneta Piliszek
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2016-12-05 11:12:21)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-01-04 15:27:47)
 
 
ilość odwiedzin: 10151360

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X