☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Środa 27.03.2019

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konkurs na stanowisko Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie im. Emilii Plater w Piasecznie

Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego

ogłasza konkurs na stanowisko

 

Dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 w Piasecznie im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26

 

1.   Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia wymagania wynikające
z rozporządzenia MEN z dnia 27 października 2009r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze,
w poszczególnych typach szkół i placówek (Dz.U. z 2009 r., Nr 184, poz. 1436).

2.     Oferty składane przez kandydatów powinny zawierać:

1)      uzasadnienie przystąpienia do konkursu oraz koncepcję funkcjonowania i rozwoju publicznej placówki,

2)       poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię dowodu osobistego lub innego dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz poświadczającego obywatelstwo kandydata,

3)       życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedagogicznej – w przypadku nauczyciela; stażu pracy dydaktycznej –
w przypadku nauczyciela akademickiego; stażu pracy, w tym stażu pracy
na stanowisku kierowniczym – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

4)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego stażu pracy, o którym mowa
w pkt 3,

5)       oryginały lub poświadczone przez kandydata za zgodność z oryginałem kopie dokumentów potwierdzających posiadanie wymaganego wykształcenia, w tym dyplomu ukończenia studiów wyższych lub świadectwa ukończenia studiów podyplomowych
z zakresu zarządzania albo świadectwa ukończenia kursu kwalifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą,

6)      zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym,

7)      oświadczenie, że przeciwko kandydatowi nie toczy się postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub postępowanie dyscyplinarne,

8)      oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

9)      oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych
z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy
z dnia 17grudnia 2004r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 168 z późn. zm.),

10)   oświadczenie o dopełnieniu obowiązku, o którym mowa w art. 7 ust. 1 i ust. 3a ustawy
z dnia 18 października 2006r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944 – 1990 oraz treści tych dokumentów (Dz.U. z 2013r. poz. 1388 z późn. zm.),

11)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię aktu nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplomowanego – w przypadku nauczyciela,

12)   oryginał lub poświadczoną przez kandydata za zgodność z oryginałem kopię karty oceny pracy lub oceny dorobku zawodowego – w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

13)   oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982r. – Karta Nauczyciela (Dz.U. z 2016r. poz. 1379
z późn. zm.) lub w art. 140 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012r. poz. 572 z późn. zm.) - w przypadku nauczyciela i nauczyciela akademickiego,

14)   oświadczenie, że kandydat ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych – w przypadku osoby niebędącej nauczycielem,

15)   oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie
z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2016r., poz. 922 z późn. zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko dyrektora.

3.   Wszelkie sporządzone osobiście przez kandydata dokumenty winny być własnoręcznie podpisane; w przypadku składania kserokopii oryginałów dokumentów winny być one „potwierdzone za zgodność z oryginałem”. Zaświadczenie lekarskie winno być sporządzone przez lekarza uprawnionego do jego wystawienia, na druku zgodnym
z wzorem stanowiącym załącznik do rozporządzenia Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30 maja 1996r. w sprawie przeprowadzenia badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy (Dz.U. z 2016 r., poz. 2067 z późn. zm.).

Aplikację należy składać do dnia 24 marca 2017 r. do godz. 9.00 w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem „Konkurs na dyrektora Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26” w kancelarii Starostwa Powiatowego lub przesłać na adres: Starostwo Powiatowe w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, 05 – 500 Piaseczno.

Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Zarząd Powiatu Piaseczyńskiego. Postępowania konkursowe odbędzie się dnia 5 kwietnia 2017 r. o godz. 9.00 w sali nr 112 w Starostwie Powiatowym w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14.

 

 

 

Starosta Piaseczyński

Wojciech Ołdakowski

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wytworzył:
Wojciech Zmysłowski
(2017-03-10)
Udostępnił:
Wojciech Zmysłowski
(2017-03-10 14:05:24)
Ostatnio zmodyfikował:
Wojciech Zmysłowski
(2017-03-10 14:06:19)
 
 
ilość odwiedzin: 10151322

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X