☰ Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Grafika zawierająca herb wzorcowy

Niedziela 19.09.2021

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Inspektor - 1etat - w Wydziale Gospodarowania Mieniem w Starostwie Powiatowym w Piasecznie

Piaseczno, dnia 27.06.2017 r.

 

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE
Ul. CHYLICZKOWSKA 14

Inspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale WGM. Na w/w  stanowisko nie został wybrany żaden kandydat.

Uzasadnienie:
Do Starostwa Powiatowego w Piasecznie nie wpłynęła żadna aplikacja, która spełniałaby wszystkie wymagania formalne zawarte w ogłoszeniu.

STAROSTA  PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

Piaseczno, dnia 06.06.2017 r.

LISTA KANDYDATÓW

SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE

STAROSTWO POWIATOWE W PIASECZNIE

ul. Chyliczkowska 14, 05-500 Piaseczno

Inspektor w Wydziale Gospodarowania Mieniem

 

Informujemy, że zakończono procedurę naboru na stanowisko Inspektora w Wydziale Gospodarowania Mieniem Starostwa Powiatowego w Piasecznie.

Uzasadnienie:

Żaden kandydat nie spełnił wymagań formalnych zawartych w ogłoszeniu o naborze na w/w stanowisko.

 

Wojciech Ołdakowski

Starosta Piaseczyński

 
STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA NABÓR
NA WOLNE STANOWISKO PRACY 
 
Inspektora (1etat) w Wydziale Gospodarowania Mieniem 
w Starostwie Powiatowym w Piasecznie
 
1) Wymagania niezbędne:
a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie w pełni z praw publicznych,
c) niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) wykształcenie wyższe w zakresie: prawa, geodezji, administracji, gospodarowania nieruchomościami, urbanistyki lub planowania przestrzennego,
e) min. 3 letni stażu pracy w administracji rządowej lub samorządowej w zakresie gospodarowania nieruchomościami,
f) umiejętność obsługi komputera  w zakresie programów Word, Excel,
g) umiejętność weryfikacji operatów szacunkowych oraz znajomość ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości.
 
2) Wymagania dodatkowe:
a) obsługa programu Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją.
 
3) Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
a) prowadzenie ewidencji nieruchomości Skarbu Państwa,
b) organizowanie przetargów na zbycie, wydzierżawienie, wynajem lub zamiany nieruchomości albo oddawanie w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu lub w trybie bezprzetargowym,
c) zlecanie i analiza operatów szacunkowych określających wartość nieruchomości,
d) administrowanie nieruchomościami Skarbu Państwa, ubezpieczanie nieruchomości, przygotowanie deklaracji podatkowych,
e) przygotowywanie wystąpień do Wojewody w zakresie gospodarowania zasobem nieruchomości Skarbu Państwa.
 
4) Wymagane dokumenty:
a) życiorys (CV) i list motywacyjny,
b) dokumenty poświadczające wykształcenie,
c) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
d) dokumenty poświadczające  wymagany staż pracy,
e) dokument lub oświadczenie potwierdzające umiejętność pracy w programie Word i Excel,
f) oświadczenie o nie skazaniu prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
g) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
h) oświadczenie o umiejętność weryfikacji operatów szacunkowych oraz znajomości ustaw: o gospodarce nieruchomościami, o samorządzie powiatowym, kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości,
i) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji oraz po jego zakończeniu  - zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 922) oraz ustawą z dnia 21.11.2008 r. o pracownikach samorządowych  (tj. Dz. U. 2016 r., poz. 902.).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Inspektora występują standardowe warunki pracy,  a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w urzędzie, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 29 maja 2017 r. z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko Inspektora w WGM. Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.
Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Ciechomski Marcin
(2017-05-15 10:30:34)
Ostatnio zmodyfikował:
Ciechomski Marcin
(2017-09-07 15:14:36)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 13595873