☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Niedziela 16.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Główny Księgowy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 1/4 część etatu

INFORMACJA O WYNIKACH NABORU
 
Informuję, że w wyniku przeprowadzonego postępowania rekrutacyjnego, na stanowisko głównego księgowego wybrana została Pani Agata Węglińska zamieszkała w Górze Kalwarii, jako najlepiej spełniająca wymagania pracodawcy pod kątem wykształcenia, posiadanej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego przydatnego do pracy
na ww. stanowisku.

p.o. Dyrektora
Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii
Łukasz Kopytowski
 
LISTA KANDYDATÓW 
SPEŁNIAJĄCYCH WYMAGANIA FORMALNE
 
Główna Księgowa (1/4 etatu)
 
 
Informujemy, że wyniku wstępnej selekcji na ww. stanowisko pracy do następnego etapu rekrutacji zakwalifikowała się następująca kandydatka spełniająca wymagania formalne określone w ogłoszeniu:
 
1. Agata Węglińska, Góra Kalwaria
 
 
 
p.o. Dyrektora
Łukasz Kopytowski
 
 
 
 
p.o. DYREKTORA POWIATOWEGO OŚRODKA INTERWENCJI KRYZYSOWEJ 
W GÓRZE KALWARII 
UL. KS. SAJNY 2A, 05-530 GÓRA KALWARIA
 
OGŁASZA NABÓR 
NA STANOWISKO PRACY
 
Główny Księgowy w Powiatowym Ośrodku Interwencji Kryzysowej - 1/4 część etatu 
 
1.Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie;
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
3) niekaralność za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
4) spełnienie jednego z poniższych warunków:
a) ukończenie ekonomicznych jednolitych studiów magisterskich, ekonomicznych wyższych studiów zawodowych, uzupełniających ekonomicznych studiów magisterskich lub ekonomicznych studiów podyplomowych i posiadanie co najmniej 3-letniej praktyki w księgowości,
b) ukończenie średniej, policealnej lub pomaturalnej szkoły o kierunku rachunkowość i posiadanie co najmniej 6-letniej praktyki w księgowości,
5) posiadanie znajomości gospodarki finansowej jednostek budżetowych.
 
2. Wymagania dodatkowe
1) znajomość przepisów prawa budżetowego, prawa pracy,
2) umiejętność obsługi programów finansowo-księgowych, kadrowo-płacowych oraz pakietu Ms Office.
 
3. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) prowadzenie księgowości Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej,
2) prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym wykonywanie dyspozycji środkami pieniężnymi i przestrzeganie zasad rozliczeń pieniężnych,
3) prowadzenie rachunkowości jednostki zgodnie z obowiązującymi przepisami,
4) opracowywanie zbiorczych sprawozdań finansowych z wykonania budżetu oraz ich analiza,
5) dokonywanie wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumentów dotyczących operacji finansowych i gospodarczych,
6) opracowywanie projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Dyrektora POIK dotyczących prowadzenia rachunkowości,
7) ścisła współpraca z Wydziałem Finansowym w Starostwie Powiatowym w Piasecznie.
 
4. Wymagane dokumenty i oświadczenia:
1) kwestionariusz osobowy dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
2) kserokopie świadectw pracy lub zaświadczenie o zatrudnieniu,
3) życiorys,
4) list motywacyjny,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
6) oświadczenie kandydata, że posiada  znajomość gospodarki finansowej jednostek budżetowych,
7) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych;
8) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo skarbowe;
9) inne dodatkowe dokumenty potwierdzające umiejętności i osiągnięcia zawodowe,
10) podpisana klauzula o treści: Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb rekrutacji, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2015  poz. 2135).
 
Jednocześnie informujemy, że na stanowisku Głównego księgowego występują standardowe warunki pracy, a współczynnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w POIK, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej  i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych wynosi mniej niż 6 %.
 
Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w siedzibie Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej, w Górze Kalwarii, ul. Ks Sajny 2A, z dopiskiem: "dotyczy naboru na stanowisko Głównego księgowego w POIK" w terminie do dnia 17 czerwca 2017 r.  Aplikacje, które wpłyną do POIK po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
 
Zastrzega się możliwość unieważnienia naboru bez podania przyczyny.
 
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej Powiatowego Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Górze Kalwarii ul. Ks Sajny 2A.
Wytworzył:
Łukasz Kopytowski - p.o. dyrektora POIK
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-05-24 15:54:41)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2017-07-21 13:58:25)
 
 
ilość odwiedzin: 9727271

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X