☰ Lewe Menu Prawe Menu ☰
Powiat Piaseczyński
Herb Powiat Piaseczyński

Wtorek 11.12.2018

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie

Piaseczno, dnia 02.01.2018 r.

INFORMACJA O WYNIKACH KONKURSU

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Piasecznie
Chylice ul. Dworska 7 05-510 Konstancin-Jeziorna

 

Informujemy, że zakończono konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie.     
Na w/w stanowisko została zatrudniona od dnia 1 stycznia 2018 r. Pani Anna Matkowska.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

 

STAROSTA PIASECZYŃSKI
OGŁASZA KONKURS NA STANOWISKO

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie

1. Wymagania niezbędne:
1) obywatelstwo polskie,
2) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
3) kandydat ma następujące kwalifikacje:
a) jest lekarzem i uzyskał specjalizację, w trybie przewidzianym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie wykazu specjalizacji w dziedzinach medycyny mających zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. Nr 107, poz. 683),
lub
b) posiada tytuł zawodowy magistra i uzyskał dodatkowe kwalifikacje mające zastosowanie w realizacji zadań Państwowej Inspekcji Sanitarnej, określone  w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 27 maja 2010 r. w sprawie wykazu dodatkowych kwalifikacji, jakie musi posiadać państwowy inspektor sanitarny posiadający tytuł zawodowy magistra ( Dz.U. Nr 98, poz. 635),
4) postawa obywatelska dająca rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego,
5) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na w/w stanowisku,
6) niekaralność karą zakazu zajmowania stanowisk kierowniczych, związanych z dysponowaniem
środkami publicznymi,
7) znajomość przepisów: ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o finansach publicznych, Kodeksu Postępowania Administracyjnego,
8) min. 5 lat stażu pracy, w tym min. 3 lata stażu pracy na stanowisku kierowniczym.

2. Wymagania dodatkowe:
1) doświadczenie zawodowe na stanowisku o podobnym zakresie zadań,
2) umiejętność: analitycznego podejścia do problemów i pracy w sytuacjach stresowych,
3) dyspozycyjność, komunikatywność,
4) prawo jazdy kat. B.

3. Zakres głównych zadań wykonywanych na stanowisku:
1) wykonywanie zadań Państwowego Inspektora Sanitarnego wynikających z ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( t.j. Dz. U.  z 2017 r. poz. 1261),
2) kierowanie działalnością Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w  Piasecznie z/s w Chylicach i reprezentowanie jej na zewnątrz.

4. Wymagane dokumenty:
1) życiorys (CV) i list motywacyjny,
2) kserokopia dokumentu poświadczającego wykształcenie,
3) dokument lub kserokopia dokumentu poświadczającego wymagany staż pracy,
4) kwestionariusz osobowy dla kandydatów,
5) kserokopie dokumentów potwierdzających wymagane kwalifikacje zawodowe,
6) oświadczenie kandydata, że nie był karany zakazem pełnienia funkcji związanych  z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1311),
7) oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystaniu z pełni praw publicznych,
8) oświadczenie kandydata poświadczające znajomość przepisów: ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej i przepisów wykonawczych do tej ustawy, ustawy o finansach publicznych, KPA,  
9) oświadczenie kandydata o postawie obywatelskiej dającej rękojmię należytego wykonywania zadań pracownika organu państwowego,
10) oświadczenie kandydata o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na w/w stanowisku,
11) koncepcja kierowania Powiatową Stacją Sanitarno-Epidemiologiczną w Piasecznie z/s w Chylicach,
12) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy w dla potrzeb procesu rekrutacji -  zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych  osobowych (Dz.U. z 2016 r. poz. 922).

5. Informacja o warunkach pracy na stanowisku:
1) miejsce pracy: siedziba Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Piasecznie z/s w Chylicach przy ul. Dworskiej 7 i w terenie obejmującym obszar działania Stacji,                
2) stosunek pracy: powołanie na okres 5 lat,
3) zatrudnienie w pełnym wymiarze czasu pracy,
4) do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393), odnoszące się do osób, o których mowa w art. 2 pkt 11 tej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 4 i 5. Naruszenie zakazów, o których mowa w art. 4 w/w ustawy przez państwowego inspektora sanitarnego stanowi podstawę do odwołania go ze stanowiska,
5) do państwowych inspektorów sanitarnych stosuje się przepisy art. 10 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby pełniące funkcje publiczne (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1393), zgodnie z którym osoby te są obowiązane do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie w siedzibie Starostwa Powiatowego w Piasecznie, ul. Chyliczkowska 14, w terminie do dnia 13 listopada 2017 r. z dopiskiem: „Konkurs na stanowisko Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Piasecznie”.
Nie ma możliwości przyjmowania aplikacji drogą elektroniczną. Starosta zastrzega możliwość zakończenia konkursu bez podawania przyczyny.
Aplikacje, które wpłyną do Starostwa Powiatowego w Piasecznie po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku konkursu będzie umieszczana na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej /www.piaseczno.pl/ oraz na tablicy informacyjnej przy ul. Chyliczkowskiej 14 w Piasecznie.

STAROSTA PIASECZYŃSKI
Wojciech Ołdakowski

Wytworzył:
Małgorzata Cierpioł
Udostępnił:
Marcin Ciechomski
(2017-10-26 11:10:09)
Ostatnio zmodyfikował:
Marcin Ciechomski
(2018-01-03 14:28:17)
 
 
ilość odwiedzin: 9709930

Biuletyn Informacji Publicznej wykorzystuje pliki cookies.

Korzystanie z serwisu oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt zgodnie z ustawieniami przeglądarki.

X